• Wydanie nr 19/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Śrem, Woj. Wielkopolskie
Wydanie nr 08/02/2019 z dnia 08 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Urząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem

tel. 061 28 35 225; GG 3371603; mail: urzad@srem.pl

 

W Y K A Z

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. ).

 

B U R M I S T R Z     Ś R E M U

informuje, że przeznaczona została do oddania w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 18 kwietnia 2099 r. w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowana, położona w Nochowie:

 

numer

geodezyjny

powierzchnia

numer KW

cena nieruchomości /netto/

439/15

0.2054 m2

PO1M/00029981/0

36.520,00 zł

 

Wymieniona nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział III i IV księgi wieczystej nie wykazuje obciążeń.

Nieruchomość przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej będącej w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie, zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr PO1M/00034635/8 (Rodzinny Ogród Działkowy „Na Zboczu”) i nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 15 % ceny nieruchomości gruntowej  tj. 5.478,00 zł. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi 365,20 zł, tj. 1 % ceny nieruchomości gruntowej. Czynności powyższe  podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

Od pierwszej opłaty i opłat rocznych należnych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zostanie udzielona bonifikata w wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej w Śremie. 

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku, z  góry za dany rok.  Pierwszą opłatę za wieczyste użytkowanie wnosi się przed zawarciem umowy w  formie aktu notarialnego. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt.12 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 tejże ustawy, zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie 
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Szczegółowych informacji w sprawie wymienionej w wykazie nieruchomości udzielają pracownicy Zespołu Gospodarki Nieruchomościami  tel. 61 28 47 137 - pokój numer 25, w godzinach pracy urzędu.

Lokalizacja