• Wydanie nr 25/03/2019 z dnia 25 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 16/04/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA

 

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony dotyczący zbycia zabudowanej garażem działki gruntu nr 687/41 obręb Północ położonej na terenie miasta Bielawa przy os. Włókniarzy wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki nr 687/45 obręb Północ

1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej garażem działki nr 687/41 obręb Północ o pow. 18 m2 oraz udział wynoszący 910/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 687/45 obręb Północ o pow. 315 m2, stanowiącej drogę dojazdową. Budynek garażu jest w bardzo dobrym stanie technicznym, o konstrukcji żelbetowej, ze stalową, uchylną bramą wjazdową.

Działka nr 687/41 obręb Północ ujawniona jest w KW nr SW1D/00015451/6, działka nr 687/45 obręb Północ w KW nr SW1D/000241140/9.

2. Terenu nieruchomości nie obejmuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Według ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone są użytkiem odpowiednio – 687/41 – Bi, 687/45 -B.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23 000,00 zł /dwadzieścia trzy tysiące złotych/, w tym wartość ułamkowej części gruntu w prawie użytkowania wieczystego działki nr 687/45 wynosi –3 000,00 zł /trzy tysiące złotych/.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, sala narad nr 15 /II piętro/.

Pierwszy przetarg odbył się 15 marca 2018 r.

5. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego w działce nr 687/45 obręb Północ wyniesie 25 % ceny gruntu wyodrębnionej z ceny uzyskanej w przetargu.

Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% .

Do pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata.

6Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej tj. 4 600,00 zł należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 18 maja 2018 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Bielawie.

7. Kwota wadium wpłaconego przez nabywcę zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

8. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu:

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości

osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru

(aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),

- cudzoziemiec – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2016 r, poz. 1061), obowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na nabycie nieruchomości,

- w przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim wymagana jest zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu i działaniu w jego imieniu zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U.2017, poz.682).

10. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia podpisania protokołu z przetargu przez Burmistrza Miasta zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.

11. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

12. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.

13. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.

Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

15. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 /II p/ telefon /74/ 8328714.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 13 kwietnia 2018 r.

Lokalizacja