• Wydanie nr 25/06/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 12/04/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA MIASTA REDY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni wykaz niżej opisanej nieruchomości:

  1. nieruchomość położona w Redzie, w obrębie 1, przy ulicy Fenikowskiego stanowiąca części działki oznaczonej numerem 684 o powierzchni 21,50 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na ogródek sezonowy (gastronomiczny).

Szczegółowe informacje o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (58) 678 – 80 - 13 lub 678 - 80 -14, osobiście w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, pokój 202 lub 203 oraz e-mail nieruchomosci@reda.pl.

Lokalizacja