• Wydanie nr 18/01/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 15/12/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

I N F O R M A C J A

 

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2016r., poz. 2147 późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni, wykazy dla niżej opisanych nieruchomości, położonych w Redzie w obrębie 2, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

1. położonej przy ul Łopianowej, łącznego obszaru 0,0883 ha, oznaczonej numerami działek:
1362/9 o powierzchni 0,0624 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00068894/4 i 1364/13 o powierzchni 0,0258 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005792/0, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi,

2. położonej przy ul. Trzcinowej, oznaczonej numerem działki 1390/2 o powierzchni
0,4679 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00006489/0, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod usługi, mieszkalnictwo jednorodzinne lub wielorodzinne,

3. położonej przy ul. Szymanowskiego, oznaczonej numerem działki 130/39 o powierzchni
   0,1136 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005792/0, w miejscowym planie
   zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod uprawy ogrodnicze, mieszkalnictwo
   jednorodzinne.

         Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków tj:

- przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

  - są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich
własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli,
mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33,
w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 
26 stycznia 2018r.         

 

Informacji  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: (58) 678-80-34 lub (58) 678-80-14, osobiście w pokoju nr 203 i 202 Urzędu Miasta w Redzie  ul. Gdańska 33, na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. oraz drogą mailową: nieruchomosci@reda.pl

 

Lokalizacja