• Wydanie nr 19/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Krasnystaw, Woj. Lubelskie
Wydanie nr 11/02/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

 

STAROSTA KRASNOSTAWSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

stosownie do art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.),

 

podaje do publicznej wiadomości informację

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki Nr 406 o pow. 0,1623 ha położonej w obrębie Jaślików, gmina Krasnystaw, poprzez udzielenie zezwolenia przedsiębiorstwu PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin  na przeprowadzenie projektowanej linii kablowej niskiego napięcia. Projektowana powierzchnia ograniczenia na przedmiotowej działce wynosi 5 m2.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem postępowania oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 406, położona w obrębie Jaślików gmina Krasnystaw. Na podstawie ewidencji gruntów i budynków ustalono, że działka stanowi rów 
z wpisem posiadacz samoistny: „WŁADAJĄCY NIEUSTALONY”.

Z posiadanego pisma Sądu Rejonowego w Krasnymstawie VI Wydziału Ksiąg Wieczystych wynika, że dla nieruchomości objętej wnioskiem nie jest prowadzona księga wieczysta.

W związku z powyższym, wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do opisanej nieruchomości, do zgłoszenia się wraz z tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia (tj. od dnia
11 lutego 2019 roku do dnia 12 kwietnia 2019 roku) do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
przy ul. Sobieskiego 3, tel. (82) 576 72 86 do 88 wew. 125 lub 126, fax. (82) 576 78 79.

 

Jeżeli w terminie oznaczonym w ogłoszeniu nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o ograniczeniu korzystania z nieruchomości.

Lokalizacja