• Wydanie nr 16/12/2018 z dnia 16 grudnia 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Zawada Uszewska, Gnojnik, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 14/03/2018 z dnia 14 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

będących własnością Gminy Gnojni

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

będących własnością Gminy Gnojnik

 

Wójt Gminy w Gnojniku działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j.). podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

 

 

 

  1. Lokal użytkowy o powierzchni 12 m2 zlokalizowany w budynku Domu Strażaka w Gnojniku na działce nr 160/4 o powierzchni 0,40ha, zabudowanej budynkiem wielolokalowym z niewyodrębnionymi lokalami użytkowymi, zapisanej w KW nr 60704 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka przeznaczona jest pod usługi inne, usługi niepubliczne o  niesprecyzowanym przeznaczeniu, w strefach ochronnych (bezpieczeństwa) oraz na obszarach przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów- jakości środowiska zw. Z infrastrukturą techniczną, w strefach sanitarnych cmentarzy czynnych oraz w strefach uciążliwości komunikacji drogowej. Nieruchomość położona w centrum miejscowości Gnojnik.

 

-      cena wywoławcza najmu – 330,00 zł/miesięcznie + obowiązująca stawka VAT

-      zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

-      wynagrodzenie za czynsz płatne z góry do 10 każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT

-      przeznaczenie lokalu: działalność usługowo - handlowa

-      czas najmu – 3 lata

 

 

Ustalona kwota wywoławcza nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik.

 

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j.)

 

 

 

Lokalizacja