• Wydanie nr 18/01/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dębno, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 21/12/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Dębno przeznaczonych do dzierżawy.

 

        Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres
do 3 lat.

Stawki czynszu dzierżawnego zostały ustalone Zarządzeniem Wójta Gminy nr 193/2013, z dn. 30 grudnia 2013 r., które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Na podstawie tego zarządzenia minimalna stawka czynszu nie może być niższa niż 20,- zł rocznie.

 

 

Dębno

1. Część działki nr 500/28  - pow. 0,16 ha (całkowita powierzchnia działki: 2,67 ha)     

Użytki: R II – 0,16 ha,

Wpisana do księgi wieczystej  nr TR1B/00054411/6

Z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze.

Przeznaczenie w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego: 1.ZR.6 - tereny zieleni naturalnej, MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Powyższa działka stanowi własność Gminy Dębno.

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Do wydzierżawienia od 18.05.2018 r.

Czynsz  - 43,-  kg pszenicy rocznie

 

 

Roczny czynsz dzierżawny ustala się przyjmując do przeliczenia średnią krajową cenę skupu pszenicy za II półrocze roku ubiegłego i pierwsze półrocze roku w którym Wydzierżawiający powiadomi Dzierżawcę o wysokości naliczonego czynszu.

Średnią cenę skupu ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.

Czynsz płatny w terminie do 10 listopada każdego roku na rachunek Wydzierżawiającego, po uprzednim wystawieniu faktury przez Wydzierżawiającego.

Szczegółowe informacje na temat opisanych wyżej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dębnie  pokój nr 206.

Lokalizacja