• Wydanie nr 18/01/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Łoniowa, Dębno, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 21/12/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Dębno przeznaczonych do dzierżawy.

 

        Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147), Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do
3 lat.

Stawki czynszu dzierżawnego zostały ustalone Zarządzeniem Wójta Gminy nr 193/2013,
z dn. 30 grudnia 2013 r., które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Na podstawie tego zarządzenia minimalna stawka czynszu nie może być niższa niż 20,- zł rocznie.

 

Łoniowa

 

Działka nr 944 o pow. 0,42 ha

Użytki: R IVa – 0,28 ha, Lz – 0,14 ha

Wpisana do księgi wieczystej  nr TR1B/00010383/0

czynsz  - 45,-  kg pszenicy rocznie, płatny do 10 listopada.

Przeznaczenie: użytkowanie rolnicze.

Przeznaczenie w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego: F22RZ - tereny użytków zielonych, F998LZ - tereny zadrzewień postulowane do utrzymania.

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Do wydzierżawienia od 20.04.2018 r.

 

Działka nr 1117/4  - pow. 0,22 ha    

Użytki: Ps IV – 0,18 ha, Ł V – 0,04 ha  

Wpisana do księgi wieczystej  nr TR1B/00029321/4

czynsz  - 17,-  kg pszenicy rocznie, płatny do 10 listopada.

Przeznaczenie: użytkowanie rolnicze.

Przeznaczenie w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego: F33MU - tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usługowej i zagrodowej o niskiej intensywności, F101RS/RD - tereny rolnicze postulowane do upraw łąk i pastwisk z dopuszczeniem zalesienia.

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Do wydzierżawienia od 10.04.2018 r.

 

Powyższe działki stanowią własność Gminy Dębno.

 

Roczny czynsz dzierżawny ustala się przyjmując do przeliczenia średnią krajową cenę skupu pszenicy za II półrocze roku ubiegłego i pierwsze półrocze roku w którym Wydzierżawiający powiadomi Dzierżawcę o wysokości naliczonego czynszu.

Średnią cenę skupu ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.

Czynsz płatny w terminie do 10 listopada każdego roku na rachunek Wydzierżawiającego, po uprzednim wystawieniu faktury przez Wydzierżawiającego.

 

Szczegółowe informacje na temat opisanych wyżej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dębnie  pokój nr 206.

Lokalizacja