• Wydanie nr 18/01/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Porąbka Uszewska, Dębno, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 21/12/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Dębno przeznaczonych do dzierżawy.

 

        Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres
do 3 lat.

Stawki czynszu dzierżawnego zostały ustalone Zarządzeniem Wójta Gminy nr 193/2013, z dn. 30 grudnia 2013 r., które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Na podstawie tego zarządzenia minimalna stawka czynszu nie może być niższa niż 20,- zł rocznie.

 

Porąbka Uszewska

 

Działka nr 585/1 o pow. 0,5452 ha

Użytki: R III b - 0,0781 ha, R IV a  - 0,2719 ha, R IV b – 0,0890 ha, Ls - 0,1027 ha,
W-R IV - 0,0035 ha. 

Wpisana do księgi wieczystej  nr TR1B/00036064/6

czynsz  - 69,-  kg pszenicy rocznie, płatny do 10 listopada.

Z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze.

Działka nr 585/1 jest obciążona służebnością przejazdu, który przebiega południowym skrajem działki nr  585/1 o szerokości do 4 m – od drogi gminnej do potoku.

Przeznaczenie w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego: R.18 - tereny rolnicze, ZR.45 - tereny zieleni naturalnej, ZL.61 - tereny leśne, ZZL.31 - tereny zalesień.

Powyższa działka stanowi własność Gminy Dębno.

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Do wydzierżawienia od 03.08.2018 r.

 

Działka nr 35/1 o pow. 0,88 ha

Użytki: R III b - 0,12 ha, R IV a  - 0,47 ha, Ł III – 0,14 ha, Ł IV - 0,01 ha.

Wpisana do księgi wieczystej  nr TR1B/00036064/6

czynsz  - 120,-  kg pszenicy rocznie, płatny do 10 listopada.

Z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze.

Przeznaczenie w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego: R.1, R.5 - tereny rolnicze, ZL.31 - tereny leśne.

Powyższa działka stanowi własność Gminy Dębno.

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Do wydzierżawienia od 01.01.2018 r.

 

Roczny czynsz dzierżawny ustala się przyjmując do przeliczenia średnią krajową cenę skupu pszenicy za II półrocze roku ubiegłego i pierwsze półrocze roku w którym Wydzierżawiający powiadomi Dzierżawcę o wysokości naliczonego czynszu.

Średnią cenę skupu ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.

Czynsz płatny w terminie do 10 listopada każdego roku na rachunek Wydzierżawiającego, po uprzednim wystawieniu faktury przez Wydzierżawiającego.

Szczegółowe informacje na temat opisanych wyżej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dębnie  pokój nr 206.

Lokalizacja