• Wydanie nr 25/06/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 15/04/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA MIASTA REDY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2018r., poz. 2204 późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości:

I. oznaczonej numerem działki 7/39, obszaru 0,0071 ha, położonej w Redzie, w obrębie 2,
przy ul. Nowowiejskiego,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem
działki 7/17.

II. oznaczonej numerem działki 1364/8, obszaru 0,0136 ha, położonej w Redzie, w obrębie 2,
pomiędzy ulicami Polna i Łopianową,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
ograniczonego
, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych,


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków tj:

- przysługują im roszczenia o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych
przepisów,

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej
własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli,
mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33,
w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia
27 maja 2019r.

Szczegółowe informacje o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: (58) 678-80-34 lub (58) 678-80-14, osobiście w pokoju nr 203 i 202 Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. oraz drogą mailową: nieruchomosci@reda.pl


Lokalizacja