• Wydanie nr 25/03/2019 z dnia 25 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 16/04/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄDZENIE  NR 248/18

WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 13 kwietnia 2018roku

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda.

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r. poz. 1875 z póź.zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 art. 34 ust.1, pkt 1,2,3, art.35 ust.1,2,3 i art.37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z póź.zm.) oraz § 4 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego  z dnia 14 marca 2013 roku, poz. 1851) z  póź. zm., Wójt Gminy Nowa Ruda  z a r z ą d z a co następuje :

 

§ 1.

1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 5,

położonego w Jugowie, ul. Główna nr 147, stanowiącego własność gminy, w granicach działki nr 148 o pow. 957m2 i Kw Nr SW2K/00012637/7, przeznaczonego do sprzedaży, będącego załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 8,

położonego w Jugowie, ul. Główna nr 77, stanowiącego własność gminy, w granicach działki nr 373/30 o pow. 439m2 i Kw Nr SW2K/00024886/4, przeznaczonego do sprzedaży, będącego załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 5,

położonego w Jugowie, ul. Główna nr 77, stanowiącego własność gminy, w granicach działki nr 373/30 o pow. 439m2 i Kw Nr SW2K/00024886/4, przeznaczonego do sprzedaży, będącego załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 6,

położonego w Jugowie, ul. Robotnicza nr 2, stanowiącego własność gminy, w granicach działki nr 324/1 o pow. 457m2 i Kw Nr SW2K/00016516/1, przeznaczonego do sprzedaży, będącego załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

1.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

2. Wykazy o których mowa w ust.1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 1.

3.Informacja o wywieszeniu wykazów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Jugów

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt

mgr Adrianna Mierzejewska

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Nowa Ruda

Nr 248/2018 z dnia 13.04.2018r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 13.04.2018roku do dnia 04.05.2018roku

 

Lp.

 

     Położenie  nieruchomości

Numer działki

Pow. działki (m2)

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości, przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

Forma

 przeznaczenia do sprzedaży

cena nieruchomości

 

1.

 

 Jugów, ul. Główna

 nr 147

 

148

 

957

 

SW2K/00012637/7

 

Lokal mieszkalny nr 5,- położony na poddaszu  budynku mieszkalnego, trzykondygnacyjnego z ogólnie dostępnym strychem, w zabudowie zwartej

z budynkiem nr 146, wielorodzinnego o 5 lokalach mieszkalnych, cz. podpiwniczonym

wybudowanym przed 1945 rokiem- składa się z: pokoju, kuchni, pomieszczenia gospodarczego z w.c. o pow. użytkowej 27,60m2 . Do pomieszczeń przynależnych zaliczono komórkę o pow. 3,30m2 . Udział

w nieruchomości wspólnej wynosi 550/10000cz. Budynek wyposażony jest

 w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną z odprowadzeniem do szamba, c.o. indywidualne i ogrzewanie piecowe.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Jugów Gminy Nowa Ruda działka numer 148 przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

z towarzyszącymi usługami.  

 

w trybie przetargowym

 

 18 000,00zł

 

 Osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.:

1)osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gosp. nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

2) osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed dniem 05.12.1990 roku, albo ich spadkobiercami - korzystają z tego  pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w  terminie 6 tygodni, licząc od dnia  wywieszenia wykazu .

 

Do wiadomości otrzymują

 

1) prasa lokalna                                    

2) Sołtys-do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń we wsi  

3) tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda                         

4) BIP – strona internetowa                                                                 

5) strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda                            

 

 

 

Wójt

mgr Adrianna Mierzejewska

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia                                                                                                                                                                                               Wójta Gminy Nowa Ruda       

Nr 248/18 z dnia 13.04.2018r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 13.04.2018roku do dnia 04.05.2018roku

 

 

Lp.

 

     Położenie  nieruchomości

Numer działki

Pow. działki (m2)

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości, przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

Forma

 przeznaczenia do sprzedaży

Ogółem cena nieruchomości

 

1.

 

Jugów, ul. Główna nr 77

 

 

 

 373/30

 

 439

 

SW2K/00024886/4

 

Lokal mieszkalny nr 8, - położony na poddaszu III kondygnacji budynku mieszkalnego, trzykondygnacyjnego

z poddaszem użytkowym, wielorodzinnego, wolnostojącego, cz. podpiwniczonego o 8 lokalach mieszkalnych - składa się z: pokoju z aneksem kuchennym i przedpokoju o pow. użytkowej 14,36m2. Do lokalu przynależą: pomieszczenie gospodarcze na poddaszu o pow. 5,95m2 i w.c.  o pow. 0,91m2 . Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno - kanalizacyjną bezodpływową, ogrzewanie indywidualne tradycyjne. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 534/10000cz. Zgodnie z  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla cz. wsi Jugów działka nr 373/30 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.   

na rzecz najemcy

w trybie bezprzetargowym

 

  17 800,00 zł

 

Do wiadomości otrzymują :

1) prasa lokalna

2) Sołtys-do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń we wsi

3) tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4) bip- biuletyn informacji publicznej

5) strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

 

 

Wójt

mgr Adrianna Mierzejewska

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia                                                                                                                                                           Wójta Gminy Nowa Ruda

 Nr 248/18 z dnia 13.04.2018r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 13.04.2018roku do dnia 04.05.2018roku

 

 

Lp.

 

     Położenie  nieruchomości

Numer działki

Pow. działki (m2)

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości, przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

Forma

 przeznaczenia do sprzedaży

Ogółem cena nieruchomości

 

1.

 

Jugów, ul. Główna nr 77

 

 

 

 373/30

 

 439

 

SW2K/00024886/4

 

Lokal mieszkalny nr 5, - położony na I piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, trzykondygnacyjnego

w tym mieszkalne poddasze, wolnostojącego 

cz. podpiwniczonego o 8 lokalach mieszkalnych - składa się z: 3 pokojach, kuchni, w.c. i przedpokoju o pow. użytkowej 53,07m2. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno - kanalizacyjną bezodpływową, ogrzewanie indywidualne tradycyjne. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 1335/10000cz. Zgodnie z  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla cz. wsi Jugów działka nr 373/30 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.   

na rzecz najemcy

w trybie bezprzetargowym

 

  59 900,00 zł

 

Do wiadomości otrzymują :

1) prasa lokalna

2) Sołtys-do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń we wsi

3) tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4) bip- biuletyn informacji publicznej

5) strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

 

 

 

 

Wójt

mgr Adrianna Mierzejewska

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

Wójta Gminy Nowa Ruda

Nr 248/18 z dnia 13.04.2018r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 13.04.2018roku do dnia 04.05.2018roku

 

 

Lp.

 

     Położenie  nieruchomości

Numer działki

Pow. działki (m2)

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości, przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

Forma

 przeznaczenia do sprzedaży

Ogółem cena nieruchomości

 

1.

 

Jugów, ul. Robotnicza nr 2

 

 

 

 324/1

 

 457

 

SW2K/00016516/1

 

Lokal mieszkalny nr 6,- położony na I piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym i strychem, wolnostojącego 

podpiwniczonego o 7 lokalach mieszkalnych - składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. o pow. użytkowej 32,30m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,35m2. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno - kanalizacyjną bezodpływową, ogrzewanie indywidualne tradycyjne. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 836/10000cz. Zgodnie z  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla cz. wsi Jugów działka nr 324/1 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

z towarzyszącymi usługami.   

na rzecz najemcy

w trybie bezprzetargowym

 

  37 900,00 zł

 

Do wiadomości otrzymują :

1) prasa lokalna

2) Sołtys-do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń we wsi

3) tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4) bip- biuletyn informacji publicznej

5) strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

 

 

Wójt

mgr Adrianna Mierzejewska

 

Lokalizacja