• Wydanie nr 25/03/2019 z dnia 25 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 16/04/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄDZENIE  NR 249/18

WÓJTA GMINY NOWA RUDA

 

z dnia 13 kwietnia 2018roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda.

 

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r. poz. 1875 z póź. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 art. 34 ust.1, pkt 3, art.35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z póź. zm.) oraz § 4 uchwały                     Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego  z dnia 14 marca 2013 roku, poz. 1851) z  póź. zm.,

Wójt Gminy Nowa Ruda  z a r z ą d z a co następuje :

§ 1.

1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – lokalu mieszkalnego

nr 1, położonego w Ludwikowicach Kł., ul. Główna nr 40, stanowiącego własność gminy, w granicach działki nr 1156/2 o pow. 311m2 i Kw Nr SW2K/00016169/3, przeznaczonego do sprzedaży, będącego załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w Ludwikowicach Kł., ul. Fabryczna nr 29, stanowiącego własność gminy, w granicach działki nr 885/12 o pow. 537m2 i Kw Nr SW2K/00016872/4, przeznaczonego do sprzedaży, będącego załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w Ludwikowicach Kł., ul. J. Kasprowicza nr 2, stanowiącego własność gminy, w granicach działki nr 13/10 o pow. 583m2 i Kw Nr SW2K/0001

7572/8, przeznaczonego do sprzedaży, będącego załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

1.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

2. Wykazy o których mowa w ust.1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 1.

3.Informacja o wywieszeniu wykazów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa   Ludwikowice Kł.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt

mgr Adrianna Mierzejewska

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Nowa Ruda

Nr 249/18 z dnia 13.04.2018r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 13.04.2017r. do dnia 04.05.2017r.

 

 

Lp.

 

     Położenie  nieruchomości

Numer działki

Pow. działki (ha)

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości, przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

Forma

 przeznaczenia do sprzedaży

Ogółem cena nieruchomości

 

1.

 

Ludwikowice Kł., ul. Główna nr 40

 

 

 

 

 1156/2

 

 311

 

SW2K/00016169/3

 

Lokal mieszkalny nr 1- położony na I piętrze    budynku mieszkalnego, wielorodzinnego,

wolnostojącego, podpiwniczonego, trzykondygnacyjnego ze strychem, w którym mieści się 8 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe, rok budowy 1900 - składa się z:  pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o  powierzchni użytkowej 47,77m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono piwnicę o pow. 2,40m2, 2 komórki  budynku gospodarczym na terenie posesji o pow. odpowiednio 2,33m2 i 3,00m2.  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, co etażowe. Udział

 w nieruchomości wspólnej wynosi 847/10000cz. Zgodnie z  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla cz. wsi Ludwikowice Kł. działka nr 1156/2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z  towarzyszącymi usługami, w cz. posiada status drogi dojazdowej wewnętrznej, w cz. drogi dojazdowej głównej, w cz. status wód powierzchniowych. W wypisie z danych ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowane jako B - tereny mieszkaniowe

i PSIV.

na rzecz najemcy

w trybie bezprzetargowym

 

  45 900,00 zł

 

Do wiadomości otrzymują :

1) prasa

2) Sołtys-do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń we wsi

3) tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4)bip

5) strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

 

 

 

 

                                                                                                     Wójt

                                                                                             mgr Adrianna Mierzejewska

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Nowa Ruda

Nr 249/18  z dnia 13.04.2018r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 13.04.2018r. do dnia 04.05.2018r.

 

 

Lp.

 

     Położenie  nieruchomości

Numer działki

Pow. działki (m2 )

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości, przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

Forma

 przeznaczenia do sprzedaży

Ogółem cena nieruchomości

 

1.

 

Ludwikowice Kł., ul. Fabryczna nr 29

 

 

 

 885/12

 

 537

 

SW2K/00016872/4

 

Lokal mieszkalny nr 11,- położony na II piętrze i częściowo na typowym poddaszu budynku mieszkalnego, dwubryłowego, wielorodzinnego, wolnostojącego, podpiwniczonego, trzykondygnacyjnego, w części z poddaszem mieszkalnym wybudowany przed 1945 rokiem - składa się z: 3 pokoi, alkowy, kuchni, wc i przedpokoju  o powierzchni użytkowej 66,64m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono komórkę usytuowaną w przyziemiu o pow.18,39m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną.  Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 70/1000cz. Zgodnie z  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla cz. wsi Ludwikowice Kł. działka nr 885/12 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

i wielorodzinnej wraz z  towarzyszącymi usługami. W wypisie z danych ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowane jako

 B - tereny mieszkaniowe.

na rzecz najemcy

w trybie bezprzetargowym

 

  77 000,00 zł

 

 

Do wiadomości otrzymują :

1) prasa lokalna

2) Sołtys-do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń we wsi

3) tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4)bip

5) strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

 

 

 

 

                                                                                                  Wójt

                                                                                mgr Adrianna Mierzejewska

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Wójta Gminy Nowa Ruda

Nr 249/18 z dnia 13.04.2018r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 13.04.2018r. do dnia 04.05.2018r.

 

 

Lp.

 

     Położenie  nieruchomości

Numer działki

Pow. działki (ha)

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości, przeznaczenie,

sposób zagospodarowania

Forma

 przeznaczenia do sprzedaży

Ogółem cena nieruchomości

 

1.

 

Ludwikowice Kł., ul. J.Kasprowicza nr 2

 

 

 

 

 13/10

 

 

 583

 

SW2K/00017572/8

 

Lokal mieszkalny nr 7,- położony na parterze    budynku mieszkalnego, wielorodzinnego,  wolnostojącego, podpiwniczonego, dwukondygnacyjnego z poddaszem mieszkalnym i strychem, wybudowanym przed 1945r., w którym mieści się 10 lokali mieszkalnych - składa się z: 2 pokoi, kuchni,  wc i przedpokoju o powierzchni użytkowej 50,60m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono piwnicę o pow. 9,00m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną, ogrzewanie CO etażowe . Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 1014/1000cz. Zgodnie z  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla cz. wsi Ludwikowice Kł. działki nr 13/10 przeznaczone są na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

i jednorodzinnej z  towarzyszącymi usługami, w cz. posiada status drogi dojazdowej lokalnej wraz z  towarzyszącymi usługami.

W wypisie z danych ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowane jako

 B - tereny mieszkaniowe.

na rzecz najemcy

w trybie bezprzetargowym

 

  63 500,00 zł

 

 

Do wiadomości otrzymują :

1) prasa lokalna

2) Sołtys-do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń we wsi

3) tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4)bip

5) strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

 

 

 

                                                                                         Wójt

                                                                                mgr Adrianna Mierzejewska

Lokalizacja