• Wydanie nr 19/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 11/02/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄDZENIE NR 68/19

WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 8 lutego 2019 roku 

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Nowa Ruda użycza  na czas nieoznaczony część działki tj.70m2 o numerze ewidencyjnym 214 o ogólnej powierzchni 0,36ha w  Sokolcu, na której umiejscowione jest ujęcie brzegowe wody na Sowim Potoku, określoną  w wykazie stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

2. Część działki o której mowa w ust.1 przeznacza się do użyczenia  w celu ujmowania wody dla zaopatrzenia ludności w wodę Gminy Nowa Ruda”

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Sokolec. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

Sporządziła:

Dagmara Karczyńska

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. Wójta
Ryszard Czerewaty

Zastępca Wójta

Lokalizacja