• Wydanie nr 19/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Tyczyn, Woj. Podkarpackie
  • Cena: 19 000.00 zł
  • Powierzchnia: 202.00 m 2
Wydanie nr 08/02/2019 z dnia 08 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) oraz na podstawie § 13 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Burmistrz Tyczyna ogłasza

 DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Tyczynie, stanowiącej własność Gminy Tyczyn

który odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r.

o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie - sala posiedzeń

 

 

Lp.

 

Jednostka ewidencyjna (gmina)

 

 

Obręb

(wieś)

 

Nr

działki

 

Nr
księgi wieczystej

 

Powierzchnia działek

(ha)

 

Opis nieruchomości

i obciążenia

1.Przeznaczenie wg. planu zagospodarowania przestrzennego

2. wg studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Cena działki (zł)

+ VAT obowiązujący
w dniu podpisania umowy

 

Wadium

 

Minimalne

postąpienie

1

TYCZYN

Tyczyn

667/4

RZ2Z/00020508/0

0.0202 ha

niezabudowana

- brak planu

- strefa centralna miejska

19 000

1 000

200

 Przetarg na sprzedaż nieruchomości jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do  przedmiotowej nieruchomości - nieruchomość zbywana ma poprawić konfigurację i sposób zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.

 

 

 Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

 Terminem do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu jest dzień 8 marca 2019 r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu do dnia  13 marca
2019 r.

Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla obszaru obejmującego przedmiotowe nieruchomości brak jest obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obciążenia

Nieruchomości są wolne od zadłużeń i obciążeń, ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Uwagi:

1) Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Tyczyn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

2) Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkową opłatą.

Wadium z oznaczeniem numeru nieruchomości winno być wniesione w terminie do dnia 8 marca 2019 r. na konto Gminy Tyczyn
w Banku Spółdzielczym w Tyczynie
 nr konta: 70 9164 0008 2001 0000 0286 0004 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyczynie  do dnia 8 marca 2019 r.

Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca, który nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, nie przysługuje roszczenie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości (opłaty sądowe i notarialne).

Burmistrz Tyczyna zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości oraz przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyczynie pok. 11 (parter)

tel. 17 23 04 921.

Burmistrz Tyczyna

Janusz Skotnicki

 

Lokalizacja