• Wydanie nr 25/03/2019 z dnia 25 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Otwock, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 190 000.00 zł
  • Powierzchnia: 2 985.00 m 2
Wydanie nr 16/04/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży działek ewidencyjnych położonych
w Otwocku przy ul. Kochanowskiego.

 

1. Postanawia się przeprowadzić czwarte przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży działek ewidencyjnych, stanowiących nieruchomość położoną w Otwocku przy ul. Kochanowskiego, w obrębie 68, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00068409/7, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr:

1)    5/9 o powierzchni 0,2985 ha,

2)    5/10 o powierzchni 0,2761 ha,

3)    5/11 o powierzchni 0,2550 ha.

2. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży działek ewidencyjnych odbyły się dnia 28 sierpnia 2017 r., drugie 22 listopada 2017 r., trzecie 22 marca 2018 r. Organizowane przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi.

3. Działki ewidencyjne przeznaczone do sprzedaży są niezabudowane, w kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięte drzewami. Teren działek jest płaski, z niewielkimi różnicami w poziomie. Wjazd na nieruchomość od ul. Kochanowskiego, w której umiejscowiona jest sieć kanalizacyjna.

4. Z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu wykazanych na mapie można zapoznać się w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uzbrojenie terenu niewykazane na posiadanych mapach.

5. W dziale III księgi wieczystej nr WA10/00068409/7 ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe, tj. nieodpłatna i ustanowiona na czas nieokreślony służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o., w celu zainstalowania linii kablowej średniego napięcia, złącza kablowego i stacji transformatorowej oraz korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Przebieg służebności ograniczony jest do części działki oznaczonej nr 5/8 położonej w Otwocku przy ul. Kochanowskiego, stanowiącej odrębną nieruchomość.

6. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

7. Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), w przypadku zbycia przez Województwo Mazowieckie działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 5/9, Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo jej pierwokupu.

8. Dla terenu obejmującego sprzedawaną nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka, zatwierdzonego uchwałą Nr LII/540/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 czerwca 2014 r., działki położone w Otwocku przy ul. Kochanowskiego, oznaczone w ewidencji gruntów pod nr 5/9, 5/10, 5/11, zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem ME-12 – teren mieszkaniowy zabudowy ekstensywnej (rejon przyrodniczo – mieszkaniowy). Działki znajdują się w granicach strefy strukturalnej określonej w studium jako strefa przyrodnicza.

9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz handlowe spółki osobowe, które w terminie wpłacą wadium oraz okażą dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3 „Warunków czwartych przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży działek ewidencyjnych położonych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego”.

10.  Ustala się następujące ceny wywoławcze i wysokości wadium dla poszczególnych działek ewidencyjnych wymienionych w pkt 1:

1)    dla działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 1, cena wywoławcza wynosi 190.000 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), a wysokość wadium 19.000 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;

2)    dla działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 2, cena wywoławcza wynosi 175.000 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie przepisu ustawy,
o którym mowa w ppkt 1, a wysokość wadium 17.500 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;

3)    dla działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 3, cena wywoławcza wynosi 160.000 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie przepisu ustawy,
o którym mowa w ppkt 1, a wysokość wadium 16.000 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej.

11.  Wadium należy wpłacić do dnia 10 maja 2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, prowadzony w IX-O/Warszawa PKO BP S.A. Nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564.
Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży działki ewidencyjnej.

12.  Zgłoszenie udziału w przetargu oraz oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o treści zgodnej z załącznikiem do „Warunków czwartych przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży działek ewidencyjnych położonych
w Otwocku przy ul. Kochanowskiego” należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4,
w terminie do dnia 10 maja 2018 r. do godz. 16.00. Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów w formie skanu na adres poczty elektronicznej Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – nieruchomosci@mazovia.pl.

13.  Przetargi na sprzedaż działek ewidencyjnych odbędą się w dniu 17 maja 2018 r., przy
ul. Skoczylasa 4 w Warszawie, sala konferencyjna, II piętro, w następujących godzinach:

1)    przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 1 – godzina 10.00,

2)    przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 2 – godzina 11.30,

3)    przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 3 – godzina 13.00.

14.  Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z „Warunkami czwartych przetargów (…)”, które zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl.

15.  W przypadku gdy osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca działki ewidencyjnej nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
o zawarciu umowy, Zarząd Województwa Mazowieckiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16.  Zarząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

17.  Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte działek ewidencyjnych przeznaczonych do sprzedaży, ani żadne inne wady które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.

18.  W dniu 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 11.00, nastąpi okazanie działek ewidencyjnych przeznaczonych do sprzedaży. Osoby zainteresowane uczestnictwem w okazaniu, powinny stawić się w podanym terminie w miejscu położenia nieruchomości od strony
ul. Kochanowskiego.

19.  Dodatkowe informacje o działkach ewidencyjnych będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Brechta 3 oraz pod numerami telefonów (22) 5979821, (22) 5979824.

Lokalizacja