• Wydanie nr 16/12/2018 z dnia 16 grudnia 2018 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Cena: 66 500.00 zł
 • Powierzchnia: 234.00 m 2
Wydanie nr 05/03/2018 z dnia 05 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Beaty Bełdzikowskiej w upadłości likwidacyjnej of ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż przysługującego upadłej udziału w prawie własności nieruchomości

I. Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący upadłej udział w wysokości 1 / 2 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Wspólnej 52 w Wojcieszycach, gmina Kłodawa, powiat gorzowski, województwo lubuskie stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid. 196 o pow. 900 m2 zabudowanej budynkiem użytkowym (dawny budynek piekarni) o powierzchni 234 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GW1G/00055017/6 wraz z udziałem w wysokości 1 / 2 w prawie własności opisanego wyżej budynku użytkowego o powierzchni 234 m2 posadowionego na tej działce.

II.        Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 66.500 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych)

IV.      Termin i miejsce przetargu

        1. Termin przetargu ustala się na 26 marca 2018 r., godz. 9.00, sala 3

        2. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Sekcji Upadłościowej Wydziału V Gospodarczego mieszczącej się Gorzowie Wlkp., przy ul. F. Chopina 52 blok 15 sala numer  3

V.      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Złożenie kompletnej oferty na zakup przedmiotu przetargu w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „I Przetarg – Beata Bełdzikowska” zaadresowanej do Sędziego-Komisarza prowadzącego postępowanie upadłej w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Sekcji Upadłościowej Wydziału V Gospodarczego mieszczącej się Gorzowie Wlkp., przy ul. F. Chopina 52 blok 15 pokój 114 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2018 r. decyduje data wpływu;
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 6.650,00 zł (sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych). Wadium powinno zostać wpłacone  na rachunek bankowy upadłej prowadzony przez bank BZWBK w Gorzowie Wlkp., numer rachunku:

 50 1090 1900 0000 0001 3216 0824 (w tytule przelewu należy wskazać („Wadium – przetarg Beata Bełdzikowska”) najpóźniej do dnia 20 marca 2018 r. – liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy upadłej.

VI.     Oferta powinna zawierać:

1. Datę sporządzenia;

2. Imię i nazwisko oferenta (firmę), jego status prawny, adres (siedziby) i nr telefonu;

3. Nr NIP, REGON oferenta a także jego aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS;

4. Oferent będący osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, winien dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie reprezentującej go osoby lub osób fizycznych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;

5. Zaoferowaną cenę nabycia sformułowaną precyzyjnie (cyframi i słownie), z podaniem sposobu jej zapłaty lub inne propozycje przetargowe. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.

6. Dowód wpłaty wadium;

7. Nr rachunku bankowego, na którym ma nastąpić zwrot wadium;

8. Komplet oświadczeń o:

a) zobowiązaniu   się  do  pokrycia  kosztów  związanych   z   zawarciem   umowy sprzedaży  przedmiotu przetargu;

b) zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciem go bez zastrzeżeń;

c) zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i  ich akceptacji.

9. W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną oferta powinna zawierać dodatkowo oświadczenie, czy oferent pozostaje w związku małżeńskim i czy zamierza nabyć przedmiot przetargu z majątku osobistego, czy też z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. Jeśli przedmiot przetargu ma należeć do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską konieczne jest podpisanie oferty i uczestniczenie w przetargu przez oboje małżonków albo w przypadku gdy oferta podpisywana jest przez jednego z małżonków, który zamierza samodzielnie uczestniczyć w przetargu do oferty należy załączyć oświadczenie drugiego małżonka, w formie aktu notarialnego, o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie przedmiotu przetargu.

10. Oferty nie spełniające wymagań wskazanych powyżej jak i złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

   

  1)      Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w biurze syndyka w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 21a lub pod numerami tel. 502 556 987 lub 797 215 797 lub sekretariacie Sądu pod numerami 95 72 56 835 lub 95 72 56 834.

  2)      pełny tekst regulaminu oraz opis i oszacownie przedmiotu sprzedaży dostępne są w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczego (ul. F. Chopina 52 blok 15 pokój 114).

  Lokalizacja