• Wydanie nr 18/01/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Międzychód, Woj. Wielkopolskie
  • Cena: 3 596 370.00 zł
  • Powierzchnia: 15 182.00 m 2
Wydanie nr 09/02/2018 z dnia 09 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Prefabrykacja Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

- położonej w Międzychodzie przy ul. Chrobrego 20B

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Upadłego pod firmą Prefabrykacja Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w skład, którego wchodzą ruchomości oraz nieruchomości znajdujące się w miejscowości Międzychód przy ul. Chrobrego 20B, wymienione niżej, a szczegółowo opisane w operatach szacunkowych tj.:

a)        środki trwałe - o wartości 900.495,15 zł opisane w operacie szacunkowym "Wycena ruchomości - środków trwałych" z dnia 02.05.2017r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Piotra Pałasza

 

b)        nieruchomość składająca się z działki gruntu nr  61/10 o powierzchni 6553 m2 położona w Międzychodzie przy ul. Chrobrego 20B, zabudowana budynkami komercyjnymi (KW nr PO2A/00019732/2), o wartości 783.375,00 zł (operat szacunkowy z dnia 18.04.2017r.)

 

c)         nieruchomość składająca się z działek gruntu nr  61/9 o powierzchni 4485 m2 i 22/18 o powierzchni 4144 m2, położona w Międzychodzie przy ul. Chrobrego 20B, zabudowana halą przemysłową z częścią biurowo-socjalną (KW nr PO2A/00021794/1), o wartości 1.912.500,00 zł (operat szacunkowy z dnia 18.04.2017r.)

 

2. Cena wywoławcza za opisany składnik majątkowy wynosi 3.596.370,15 zł netto (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć trzysta siedemdziesiąt złotych 15/100).

 

3. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52, sala nr 3.

 

4. Termin przetargu ustala się na dzień 16.03.2018r. godz. 10:30.

 

5. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:

a)    złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „Prefabrykacja Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. - zorganizowana część przedsiębiorstwa”  na ręce sędziego-komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2018r. godz. 10:30 - decyduje data wpływu.

b)   wpłacenie wadium w wysokości 250.000,00 zł na konto Upadłego prowadzone w Banku Zachodnim WBK 1 Oddział w Gorzowie Wlkp, nr rachunku: 

07 1090 1900 0000 0001 3434 2546, z dopiskiem: „Wadium- Prefabrykacja Sp. z o.o.  w upadłości z siedzibą w Gorzowie Wlkp. - zorganizowana część przedsiębiorstwa” najpóźniej w dniu 15.03.2018r. - liczy się data wpływu środków na rachunek Upadłego.

 

6. Pełny tekst regulaminu przetargu oraz wymienione w regulaminie operaty szacunkowe dostępne są w sekretariacie Sekcji Upadłościowej V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

7. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem.

 

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod numerem telefonu 95 725 51 50.

Lokalizacja