• Wydanie nr 19/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Golanka Dolna, Prochowice, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 133 000.00 zł
  • Powierzchnia: 4 130.00 m 2
Wydanie nr 17/01/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄD  POWIATU  LEGNICKIEGO

OGŁASZA

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Golanka Dolna gm. Prochowice, oznaczonej geodezyjnie numerem 236/8 o powierzchni 0,4130 ha, stanowiącej własność Powiatu Legnickiego.

 

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1L/00060162/7 w Sądzie Rejonowym w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

I. Charakterystyka nieruchomości:

 

Nieruchomość położona w obrębie Golanka Dolna gminy Prochowice w granicach działki oznaczonej geodezyjnie numerem 236/8 o powierzchni 0,4130 ha.

Działka  niezabudowana, częściowo ogrodzona. Dojazd i dostęp do nieruchomości dobry. Obecny stan zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości, to tereny zielone, sklasyfikowane jako użytki pastwisk trwałych PsIV.

 

II. Cena wywoławcza nieruchomości : 133 000 zł netto + podatek VAT

 

III. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

Nieruchomość w granicach działki numer 236/8 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Prochowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/263/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2017r. oznaczona jest symbolem U o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę usługową oraz o przeznaczeniu uzupełniającym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

IV. Termin i miejsce przetargu:

 

Przetarg odbędzie się 20.02.2019r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, pok. 336 (III p. boczne skrzydło budynku). Wadium w wysokości 15,000 złotych /słownie:  piętnaście tysięcy złotych/ w gotówce należy wpłacić do dnia 14.02.2019rr. na konto:

 

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

GETIN NOBLE BANK S.A

55 1560 0013 2860 6494 4000 0002

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych/.

 

Cenę nabycia należy wpłacić na konto:

 

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

GETIN NOBLE BANK S.A

49 1560 0013 2860 6494 4000 0013

 

najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

 

Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi w całości nabywca.

Lokalizacja