• Wydanie nr 25/03/2019 z dnia 25 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Hrubieszów, Woj. Lubelskie
  • Cena: 990 000.00 zł
  • Powierzchnia: 5 540.00 m 2
Wydanie nr 28/03/2018 z dnia 28 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

 

1. Oznaczenie i opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest cześć zabudowanej nieruchomości położonej w

Hrubieszowie przy ul. Wyzwolenia. Nieruchomość objęta jest Księgą

Wieczystą nr ZA1H/00056129/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w

Zamościu, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hrubieszowie. W chwili

obecnej cześć nieruchomości będąca przedmiotem sprzedaży nie została

geodezyjnie wyodrębniona Dla przedmiotu sprzedaży sporządzony został

wstępny geodezyjny projekt podziału nieruchomości ale działki przeznaczone

do sprzedaży nie zostały jeszcze formalnie wydzielone (wyodrębnienie

przedmiotu sprzedaży nastąpi po wyłonieniu nabywcy).

Przedmiot sprzedaży składa się z część działki nr 2290/50 i część działki

nr 2290/57 oznaczonych we wstępnym podziale nieruchomości numerami:

2290/132 (o pow. 856 m2) i 2290/134 (o pow. 4684 m2) wraz ze znajdującymi

się na nich budynkami: magazynowym, magazynowo administracyjnym,

gospodarczym i garażowym. Łączna pow. nieruchomości przeznaczonej do

sprzedaży wynosi 5540 m2. W/w działki są przedmiotem użytkowania

wieczystego. Właścicielem budynków jest ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

Budynek magazynowy to obiekt czterokondygnacyjny o konstrukcji

szkieletowej, żelbetowej, ściany z bloczków gazobetonowych. Transport

towarów na poszczególne kondygnacje odbywa się za pomocą windy

towarowej. Powierzchnia użytkowa wynosi 2581,3 m2.

Budynek magazynowo – biurowy przylega bezpośrednio do budynku

magazynowego. W budynku znajduje się szyb windy towarowej obsługującej

budynek magazynowy, kotłownia, pomieszczenia biurowe i magazynowe.

Obiekt został wykonany w technologii murowo-słupowej. Budynek posiada

piwnice i cztery kondygnacje naziemne. Powierzchnia użytkowa budynku

wynosi 586 m2.

Budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, konstrukcja szkieletowa,

żelbetowa, zintegrowana z halą magazynową zlokalizowaną na sąsiedniej

działce, ściany z cegły silikatowej. Dach wykonany z płyt żelbetowych

pokrytych papą. Powierzchnia użytkowa wynosi 111,39 m2.

Budynek garażowy to obiekt wykonany z płyt żelbetowych, dach

jednospadowy pokryty blachą. W garażu znajduje się 6 stanowisk

garażowych. Powierzchna zabudowy wynosi 120 m2.

Najbliższe otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowi terminal gazu,

stacja paliw PKN ORLEN S.A. oraz nieużytkowane tereny poprzemysłowe.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta

Hrubieszów-Gródecka Północ, zatwierdzonym Uchwałą nr LI/467/2010 Rady

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29.04.2010 r. nieruchomość położona jest na

obszarze 22P/U i 24P/U tj. terenów obiektów produkcyjnych, składów,

magazynów i usług.

2. Miejsce przetargu: pisemne oferty należy kierować na adres:

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock

z dopiskiem „Przetarg – Hrubieszów”

3. Termin składania ofert: 18.04.2018 r., godz. 15:00 - decyduje termin

wpłynięcia oferty.

4. Termin rozstrzygnięcia przetargu: do 27.04.2018 r.

O wynikach przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie

niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi bez

udziału Oferentów.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 990 000,00 zł, (słownie: dziewięćset

dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych). Cena nie zawiera podatku VAT;

Do ceny doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23 %.

Warunki przetargu zostały zamieszczone na stronie internetowej spółki:

www.orlenpaliwa.com.pl

Organizator zastrzega, że warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w

każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, jak również, że przetarg może

zostać przez organizatora unieważniony w każdym czasie bez konieczności

podawania przyczyn lub zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert

Lokalizacja