• Wydanie nr 19/09/2019 z dnia 19 września 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Tuchów, Woj. Małopolskie
  • Cena: 14 921.00 zł
  • Powierzchnia: 713.00 m 2
Wydanie nr 13/03/2019 z dnia 13 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

SYNDYK MASY UPADLOŚCI
Anny Piglo
adres do korespondencji: ul. Wardyńskiego 3; 27-400 Ostrowiec Św.
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż

Przedmiotem sprzedaży jest:

1.     1/2 udziału w prawie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Tuchowie, nr działki 1470/6 o pow. 0,0713 ha dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie prowadzi księgę wieczystą nr TR2T/00211626/9 wraz z

2.     1/6 udziału w prawie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Tuchowie, nr działki 1470/9 o pow. 0,0240 ha dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie prowadzi księgę wieczystą nr TR2T/00211627/6

za łączną cenę wymienionych wyżej nieruchomości nie niższą niż 14 921,75 zł brutto

Warunki przetargu

1.     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium.

2.     Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2019r. przesyłając je wyłącznie przesyłką poleconą na adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Kwiatkowski ul. Wardyńskiego 3; 27-400 Ostrowiec Św. O terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia przesyłki do adresata.

3.     Oferty wraz z wymaganymi dokumentami winny być składane w zamkniętej kopercie A4, a ta koperta umieszczona w kolejnej kopercie formatu A4 z dopiskiem „Oferta na przetarg - nie otwierać”.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1 492,17 zł. na konto:

Kancelaria Syndyka Mariusz Kwiatkowski, ul. Akacjowa 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski nr: 42 1050 1461 1000 0091 4462 8774

Kopię przelewu wadium należy dołączyć do oferty oraz należy wskazać numer konta oferenta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

5.     Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44 w dniu 17.04.2019r. o godz. 13.30 sala XXV.

6.     Pozostałe warunki przetargu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna spełniać oferta zamieszczone zostały w regulaminie przetargu.

7.     Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

8.     Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu, wgląd w operat szacunkowy oraz regulamin przetargu można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Syndykiem nr tel. 601 695 025.

Lokalizacja