• Wydanie nr 19/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wrocław, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 470 000.00 zł
  • Powierzchnia: 71.00 m 2
Wydanie nr 29/01/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły


Politechnika Wrocławska

ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
położonego przy placu Grunwaldzkim nr 19 we Wrocławiu


Przedmiot przetargu stanowi prawo własności lokalu mieszkalnego nr 20, usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku wielolokalowym we Wrocławiu przy placu Grunwaldzkim nr 19 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 26/1 (AM-34, obręb Plac Grunwaldzki, KW WR1K/00128637/7).

Lokal nie jest wyodrębniony i nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Składa się z 3-ch pokoi, kuchni, 2-ch przedpokoi,  łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 71,0 m2. Mieszkanie wyposażone jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody z sieci miejskiej.

Nieruchomość położona jest w centrum miasta, w kompleksie zabudowy centrum akademickiego Politechniki Wrocławskiej, w sąsiedztwie rzeki Odry, Mostu Grunwaldzkiego oraz jednego z głównych węzłów komunikacyjnych Wrocławia, jakim jest  Rondo Reagana. Lokalizacja nieruchomości jest bardzo dobra, a na atrakcyjność położenia wpływa bliskość wszelkiego rodzaju ośrodków użyteczności publicznej.

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, nie posiada aktualnie obowiązującego planu miejscowego. Objęty jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia, zatwierdzonym Uchwałą nr L/1177/18 RMW z 11.01.2018r.  ( BU RMW z 2018 r. poz. 5).

Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości 470 000,00  zł ( VAT „zw” )  


Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu na sprzedaż nieruchomości udostępnionym w Biurze Kanclerza, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, bud. A-1, pok. 162 lub na stronie internetowej: http://pwr.edu.pl/uczelnia/nieruchomosci-na-sprzedaz.

Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie (opisanej tytułem przetargu oraz danymi kontaktowymi oferenta) należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do dnia 14 marca 2019 r.  do godziny 10:00.

Oferta powinna zawierać:

1)       imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,

2)       aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności i upoważnienie do reprezentacji dla osoby (osób) składających ofertę :

a)     dla podmiotów, podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego  wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

b)     dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz w przypadku spółki cywilnej dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki;

c)     inne dokumenty (zaświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, etc.);

3)       promesę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych dotyczącą wydania zezwolenia, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, wobec którego wymagane jest uzyskanie takiego zezwolenia,

4)       dodatkowe dokumenty (np. uchwałę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 228 k.s.h.) lub oświadczenie o warunkach koniecznych dla nabycia nieruchomości lub oświadczenie o braku po stronie podmiotu składającego ofertę konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów lub spełnienia dodatkowych warunków dla nabycia nieruchomości,

5)       datę sporządzenia oferty,

6)       oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

7)       oświadczenie o akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości,

8)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia przetargu,

9)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu przetargu ustnego,

10)    oferowaną cenę netto,

11)    dowód wpłacenia wadium.

Część jawna przetargu odbędzie się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. nr 241 we Wrocławiu, w dniu 14 marca 2019 r.  o godzinie 11:00.

Wadium w wysokości 23 500, 00 zł z zaznaczeniem celu wpłaty - „Wadium – I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego  położonego przy placu Grunwaldzkim nr 19 we Wrocławiu”, należy wpłacić na konto PWr.: Santander Bank Polska S.A. nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434. Wadium wniesione przez nabywcę, zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się po zakończeniu, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu. Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi z przyczyn leżących po jego stronie do zawarcia umowy przedwstępnej lub do umowy sprzedaży nieruchomości ( umowy warunkowej i/lub umowy przenoszącej własność ), w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniach, a także w przypadku nieuiszczenia ceny nabycia przed dniem zawarcia umowy sprzedaży.

Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Monika Kostera  (tel. 71 320 36 60  ), zaś o możliwości dokonania oględzin nieruchomości Barbara Usień (tel. 71 328 22 86, tel. kom. 695 350 429 ).

Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu przetargu ustnego oraz prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn

Lokalizacja