• Wydanie nr 19/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wrocław, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 3 000 000.00 zł
  • Powierzchnia: 414.89 m 2
Wydanie nr 29/01/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły


Politechnika Wrocławska

ogłasza II przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż lokalu użytkowego 
położonego przy ul. Nożowniczej 42-46 i Łaciarskiej 39 we WrocławiuPrzedmiot przetargu stanowi prawo własności lokalu użytkowego o powierzchni 414,89 m2, usytuowanego na parterze w budynku wielolokalowym we Wrocławiu przy ul. Nożowniczej 42-46 i Łaciarskiej 39 oraz udział wynoszący 16,48 %  w częściach wspólnych budynku  i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 55/3 (AM-26, obręb 0001-Stare Miasto, KW WR1K/00049370/9).

Powierzchnia lokalu użytkowego funkcjonalnie podzielona jest na dwie części z niezależnymi wejściami. Część pierwsza składa się z 10 pomieszczeń biurowych, 2-ch pomieszczeń sanitarnych i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 156,44 m2, jest nieużytkowana. Druga część  składa się z 13 pomieszczeń biurowych, 3-ch pomieszczeń sanitarnych, korytarza, przedsionka i wiatrołapu o łącznej powierzchni użytkowej 258,45 m2 i wykorzystywana jest na cele prowadzonej przez najemcę działalności gospodarczej w zakresie projektowania architektonicznego. Umowa najmu zawarta jest na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Nieruchomość posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody z sieci miejskiej.

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru Starego Miasta - rejon Uniwersytetu Wrocławskiego, uchwalonym Uchwałą nr L/1753/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2002 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 7 sierpnia 2002 r. Nr 170, poz.2415). Zgodnie z ustaleniami wyżej powołanego planu, przedmiotowa nieruchomość leży w granicach obszaru 15UN.M.UC.Zk .

Budynek wielolokalowy, na parterze którego znajduje się lokal użytkowy, nie jest wpisany jednostkowo do rejestru zabytków, ale objęty jest ochroną konserwatorską z uwagi na fakt, iż leży w granicach Zespołu Urbanistycznego Starego Miasta.

Zbycie przedmiotu przetargu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 000.000,00  zł ( VAT „zw” )  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu na sprzedaż nieruchomości udostępnionym w Biurze Kanclerza, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, bud. A-1, pok. 162 lub na stronie internetowej: http://pwr.edu.pl/uczelnia/nieruchomosci-na-sprzedaz.Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie (opisaną tytułem przetargu oraz danymi kontaktowymi oferenta) należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do dnia 15 marca 2019 r.  do godziny 10:00.Oferta powinna zawierać:

1)        imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,

2)        aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności i upoważnienie do reprezentacji dla osoby (osób) składających ofertę :

a)      dla podmiotów, podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego  wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

b)     dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz w przypadku spółki cywilnej dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy;

c)      inne dokumenty (zaświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, etc.);

3)        promesę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych dotyczącą wydania zezwolenia, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, wobec którego wymagane jest uzyskanie takiego zezwolenia,

4)        dodatkowe dokumenty (np. uchwałę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 228 k.s.h.) lub oświadczenie o warunkach koniecznych dla nabycia nieruchomości lub oświadczenie o braku po stronie podmiotu składającego ofertę konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów lub spełnienia dodatkowych warunków dla nabycia nieruchomości,

5)        datę sporządzenia oferty,

6)        oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

7)        oświadczenie o akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości,

8)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia przetargu,

9)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu przetargu ustnego,

10)     oferowaną cenę netto,

11)     dowód wpłacenia wadium.

Część jawna przetargu odbędzie się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. nr 241 we Wrocławiu, w dniu 15 marca 2019 r.  o godzinie 11:00.

Wadium w wysokości 150 000,00 zł  z zaznaczeniem celu wpłaty - „Wadium – II przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego  położonego przy

ul. Nożowniczej 42-46 i Łaciarskiej 39 we Wrocławiu”, należy wpłacić na konto PWr.: Santander Bank Polska S.A. nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434. Wadium wniesione przez nabywcę, zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się po zakończeniu, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu. Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi z przyczyn leżących po jego stronie do zawarcia umowy przedwstępnej lub do umowy sprzedaży nieruchomości ( umowy warunkowej i/lub umowy przenoszącej własność ), w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniach, a także w przypadku nieuiszczenia ceny nabycia przed dniem zawarcia umowy sprzedaży.

Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Monika Kostera  (tel. 71 320 36 60  ), zaś o możliwości dokonania oględzin nieruchomości Agnieszka Wolna (tel. 71 320 37 84 ).

Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu przetargu ustnego oraz prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.

Lokalizacja