Wydanie nr 16/08/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
Przetarg pisemny nieograniczony
2017-09-13
Dodaj do schowka +
Print

Przetarg pisemny nieograniczony

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: działka
  • Cena: 19 546.00 zł
  • Powierzchnia: 345.00 m²

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

 

 

OGŁASZA

 

Przetarg pisemny nieograniczony:

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej, powiat wodzisławski, województwo śląskie, gmina Wodzisław Śląski, obręb 0001 Wodzisław, arkusz mapy 3, obejmującej działkę gruntu nr 2830/36 o powierzchni 345,00 m2, dla której
Sąd  Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1W/00036725/0. Grunt stanowi własność Skarbu Państwa.

 

Według ewidencji działka oznaczona jest jako użytek Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z mpzp miasta Wodzisław Śląski uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXV/255/16 z dnia 7.12.2016r. działka oznaczona jest symbolem: C59U – tereny zabudowy usługowej oraz część pasa drogowego.

 

Prawo użytkowania wieczystego przysługujące PSG sp. z o.o. jest obciążone służebnością przesyłu na rzecz T-MOBILE SA z siedzibą w Warszawie; obciążenie ujawnione w Dziale III księgi wieczystej. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

 

Z uwagi na przebieg przez działkę nr 2830/36 sieci gazowej własności PSG sp. z o.o. tj.: gazociągu niskiego ciśnienia o strefie kontrolowanej 15,00 m2 (1mb x 15mb) - sprzedaż następuje z jednoczesnym ustanowieniem przez nowonabywcę nieruchomości nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG sp. z o.o.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto w PLN: 19.546,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć 00/100).

Informacja o podatku VAT: transakcja sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej będzie opodatkowana w całości 23% podatkiem VAT.

Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej netto tj. 977,30 zł (słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt siedem 30/100).

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 2830/36  nastąpi pod warunkiem, że Gmina Wodzisław Śląski nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Warunki przetargu:

1. Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie „Regulaminu nabywania i zbywania nieruchomości w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”.

 

2. Warunkiem  przystąpienia do  przetargu  jest  wniesienie  wadium w  terminie do dnia 16 października 2017r.  

 

Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, wekslach z poręczeniem wekslowym banku.

 

3. Wadium w pieniądzu powinno być wniesione przelewem na rachunek Polskiej Spółki  Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, prowadzony w Banku PEKAO S.A. nr 03 1240 6292 1111 0010 5495 8286.

 

4.  Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto.

 

5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

 

6. Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta–zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, wadium ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny.

 

7. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia  równej co najmniej cenie wywoławczej.

 

8. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie lub uchyli się od zawarcia umowy.

 

9. Oferty należy przesłać w zapieczętowanej kopercie w terminie do 17 października 2017r. na  adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze albo składać osobiście pod adresem j. w. do godziny 10.30. Koperta winna zawierać adnotację „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej  – nie otwierać”. Oferta jest wiążąca w okresie 45 dni od daty przetargu.

 

10.Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 17 października 2017r. o godzinie 11.00 w siedzibie Oddziału  Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze ( II piętro, pokój 209, budynek B).

 

11. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, zbywca poinformuje oferentów pisemnie o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

12. Wymagane dokumenty przy składaniu ofert :

a)    W przypadku osoby fizycznej kopia dowodu osobistego oferenta lub kopia dowodu osobistego osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta.

b)    Dowód wpłaty wadium wraz z oświadczeniem oferenta o przyjęciu do wiadomości,  że  wadium przepada na rzecz zbywcy jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,

c)    uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez zbywcę albo jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie

d)     wywoławczej oraz numer rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

e)    W przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta, pełnomocnictwo czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa.

f)     W przypadku osoby prawnej, aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 6 miesięcy).

g)    W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wydruk z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

h)    W przypadku osoby fizycznej, gdy oferent pozostaje w związku małżeńskim,  a nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku – zgodę małżonka oferenta na zawarcie umowy kupna nieruchomości.

i)      W przypadku gdy oferentem jest spółka cywilna, umowa spółki.

j)      Oświadczenie właściwych organów lub podmiotów o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości – jeżeli akt prawny stanowi podstawę powstania lub regulujący działania oferenta (umowa spółki, akt założycielski, statut, przepisy prawa itp.) wymagają takiej zgody.

k)    Promesę wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana).

l)      Pisemne zobowiązanie uczestnika przetargu do wpłacenia zaoferowanej ceny najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

m)  Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym podatku od czynności cywilno-prawnych, opłat notarialnych powiększonych o podatek VAT i opłat sądowych.

n)    Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami i warunkami zawartymi w ogłoszeniu  o  przetargu oraz, że je akceptuje bez zastrzeżeń.

o)    Oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz że akceptuje go bez zastrzeżeń.

p)    Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

q)    Oferta powinna zawierać oferowaną cenę netto w PLN (cyfrowo i słownie) oraz datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.

r)     Oferta powinna zawierać oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy.

s)    Nr NIP oferenta.

t)     Zgodę na przetwarzanie danych osobowych poniższej treści :

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PSG sp. z o.o. z siedzibą   w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Zostałem(am) poinformowany(a), że dane osobowe nabywcy nieruchomości oraz cena nabycia zostaną podane w ogłoszeniu o wynikach przetargu. Jednocześnie potwierdzam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści moich danych, prawie ich poprawiania, a także w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, o prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

u)    W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych powyżej powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji. Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty (oferent winien zamieścić pisemne oświadczenie na tę okoliczność).

 

 

13. Zbywca zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub warunków przetargu, jak również do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz odwołania przetargu, jak również unieważnienia przetargu lub jego wyniku bez podania przyczyny.

 

14. Zawarcie umowy sprzedaży z wybranym oferentem nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez zbywcę, jednak nie później niż w terminie 45 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Wydanie nieruchomości nabywcy następuje po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu całej ceny nabycia.

 

15.  Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

a)    zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez zbywcę.

 

b)    pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym podatku od czynności cywilno-prawnych, opłat notarialnych powiększonych o podatek VAT i opłat sądowych.

 

c)    wpłaty na rachunek  bankowy zbywcy różnicy pomiędzy zarachowanym na poczet ceny  nabycia  wadium  a  ceną  nabycia, przed  podpisaniem  umowy  sprzedaży. Jeżeli oferent nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie, traci prawo nabycia.

 

16. Informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu    można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 (z wyjątkiem dnia przetargu) w  Polskiej  Spółce  Gazownictwa  sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu przy ul. Mikulczyckiej 5, 41-800 Zabrze, w Dziale Nieruchomości i Transportu, budynek 03A, pokój 24 lub pod nr tel. 32 398 54 38, 32 398 54 39. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z Kierownikiem Gazowni w Rybniku pod nr tel. 32 422 34 19.

 

17. Dane osobowe oferentów będą przetwarzane przez PSG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe nabywcy nieruchomości oraz cena nabycia zostaną podane w ogłoszeniu o wynikach przetargu. Oferenci mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, a także w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

18. Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały zamieszczone również na stronie internetowej www.psgaz.pl, zakładka: Nieruchomości i majątek na sprzedaż, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

 

Materiały Geodezyjne