• Wydanie nr 25/03/2019 z dnia 25 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski, Woj. Lubuskie
  • Cena: 3 209 100.00 zł
  • Powierzchnia: 27 194.00 m 2
Wydanie nr 12/04/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Przetarg numer: Kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Ogłaszający: Zarząd Województwa Lubuskiego

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Nieruchomość składająca się z dwóch działek: 810/54 o pow. 2,7194 ha oraz 810/13 o pow.0,1232 ha, położona w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Floriana Kroenke, obręb 0002 Górczyn

Ogłoszono dnia: 2018-03-02 09:30:00 przez Martyna Skręt

Data przetargu

2018-05-07 12:00:00

Miejsce

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Zielona Góra, ul. Podgórna 7, sala nr 108

Księga wieczysta

GW1G/00072794/1

Cena wywoławcza

3 209 100,00 zł

Wadium

160 455,00 zł

Opis

Nieruchomość składająca się z dwóch działek: 810/13 o pow.0,1232 ha oraz 810/54 o pow. 2,7194 ha. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest użytkiem Bp i Bi. Działka zabudowana pięcioma budynkami o charakterze gospodarczo – warsztatowym i magazynowym: 1. Budynek warsztatowy – kuźnia: jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 80,00 m². 2. Budynek gospodarczy o charakterze magazynowo – handlowym: niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 315 m². 3. Budynek magazynowy – spichlerz: pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 891 m². 4. Budynek gospodarczy: dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 539 m². 5. Budynek stajni – stolarnia: parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej . Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 250 m². Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorzowa Wlkp., uchwalonego uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr LXXI/847/2006 z dnia 31 maja 2006 r. działki numer 810/13 i 810/54 wchodzą w obszar planu o symbolu 9 U – teren zabudowy usługowej. Działka nr 810/54 w niewielkim fragmencie wchodzi również w obszar planu o symbolu 1KDGP– rezerwa terenu na poszerzenie pasa drogowego ul. Walczaka. Sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie daną nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu przetargu złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacją jego stanu. Nieruchomość jest obecnie częściowo zagospodarowana, na łączną powierzchnie użytkową 1230,50m², jest to część budynków i plac manewrowy. Do dnia 30.04.2018 r. obowiązują dwie umowy najmu na łączną powierzchnie użytkową 222,50 m², pozostała część nieruchomości zajmowana jest bezumownie. Nabywca nieruchomości ustanowi na czas nieoznaczony, bezpłatną służebność gruntową (drogową) polegającą na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez działkę 810/54, pasem gruntu o szerokości 9,50 m, wzdłuż granicy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1643/3 i długości 27,00 m, wzdłuż granicy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 818/1, na rzecz każdoczesnych właścicieli lub współwłaścicieli działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 810/55. Zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż działki 810/54 zwolniona jest z podatku VAT, natomiast do ceny uzyskanej w przetargu na sprzedaż działki 810/13 zostanie doliczony podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1498 z późn. zm.). Nieruchomość nie znajduje się na obszarze zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 26.10.2017 r., drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 08.02.2018 r.

Informacje dodatkowe

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego nr 48 1560 0013 2483 0674 1808 0003 Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 02-208 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 02.05.2018 r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerami ewidencyjnymi działek, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osobowe uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty. 2. Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej : w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, w przypadku osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z krajowego rejestru sądowego. 3. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278). 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem na podane konto bankowe. 5. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej. 6. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 7. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. 8. Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej. 10. Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl. Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie ogólnopolskiej (Gazeta Wyborcza). 11. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 12. Oględziny nieruchomości możliwe będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343. 13. Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Załączniki

Lokalizacja