• Wydanie nr 21/04/2019 z dnia 21 kwietnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Skępe, Woj. Kujawsko-Pomorskie
  • Powierzchnia: 228.00 m 2
Wydanie nr 16/08/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Starosta Lipnowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

działając w oparciu o § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490.)
ogłasza kolejny III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Czermno, gmina Skępe

I. Przedmiot przetargu.

 

LP.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Oznaczenie w księdze wieczystej

Powierzchnia w  ha

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym

Cena  wywoławcza nieruchomości

Wysokość wadium

Termin przetargu

1

237/1

WL1L/00041724/6

0,0228 ha

Czermno gmina Skępe            Powiat Lipnowski

Nieruchomość       stanowi Inne tereny zabudowane oznaczone symbolem geodezyjnym -

,,Bi”  o pow.

0,0228 ha

 Przedmiotowa nieruchomość nie posiada opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania terenu. Zgodnie z aktualnie obowiązującym Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skępe działka                            ta przeznaczona jest jako : teren rolny oraz nieruchomość ta w chwili obecnej nie znajduje się w obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej 

 

 

 

3 000,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT

 

                                                             

 

    300,00 zł

   17.09.2018 r.

godz. 900 

 

Sprzedawana nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami ani zobowiązaniami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Sprzedawana nieruchomość posiada ustalone granice.

II. Warunki przetargu
Przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości organizowany jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 50, poz. 650, poz. 1000 i poz. 1089.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 942 ) oraz Zarządzenia Nr 348/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa.
1) Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 11.09.2018  r. na konto Starostwa Powiatowego w Lipnie Nr : 39 9542 0008 2012 0021 0513 0005 w Banku Spółdzielczym w Lipnie, tytułem zabezpieczenia na wypadek uchylenia się od zawarcia umowy. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Dowód wpłacenia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10B, w Sali konferencyjnej na I piętrze.

2) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3) Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Starostę Lipnowskiego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W razie nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. W przypadku zawarcia umowy wadium zostanie wliczone w cenę nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest niezwłocznie (bez odsetek) odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

4) Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca.

5) Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

6) Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie, pok. 15, I piętro, tel. ( 054 ) 287 - 20 - 39, wew. 30.

Lokalizacja