• Wydanie nr 18/01/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Śródmieście, Warszawa, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 7 500 000.00 zł
  • Powierzchnia: 592.00 m 2
Wydanie nr 18/12/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położnej w Warszawie przy ul. Parkowej 23

1.   Opis nieruchomości:

1.1.  Adres nieruchomości:

Warszawa ul. Parkowa 23;

1.2.  Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość, o łącznej powierzchni 3030 m2, została oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie 5-06-17 jako działka ewidencyjna nr 28/6;

1.3.  Numer księgi wieczystej: WA4M/00234796/0

1.4.  Terminy poprzednich przetargów:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbył się 23 sierpnia 2017 r. i został zakończony wynikiem negatywnym;

1.5.  Charakterystyka nieruchomości:

-  Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, znajduje się we wschodniej części kwartału ograniczonego ulicami: Belwederską, Sulkiewicza, Parkową, Lądową, w bliskim sąsiedztwie Belwederu, Parku Łazienki Królewskie
i obiektów rządowych. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, ogrodzona jest w granicach dawnej działki ewidencyjnej nr 28 (obecnie działki ewidencyjne nr 28/6 i 28/7), część działki porośnięta jest drzewostanem, w tym topolą czarną stanowiącą pomnik przyrody.

-  Działka ma bezpośredni dostęp do ul. Parkowej, ponadto dla nieruchomości została ustanowiona służebność przejścia i przejazdu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 15 z obrębu 5-06-17, położonej przy ul. Krętej w Warszawie, stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy ograniczona do części gruntu o powierzchni około 208 m2.

-  Nieruchomość wyposażona jest w następujące sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, cieplną i telekomunikacyjną. Z uwagi na przebiegające przez działki sieci uzbrojenia terenu, w myśl art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), nabywca zobowiązany będzie udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii urządzeń uzbrojenia znajdujących się na gruncie. Z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu wykazanych na mapie zasadniczej można zapoznać się w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, pokój 523. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uzbrojenie terenu niewykazane na posiadanych mapach.

-  Od strony południowej, zachodniej i północnej nieruchomość sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi, od strony wschodniej z Parkiem Łazienki Królewskie, od strony południowej graniczy z działką ewidencyjną nr 28/7 o powierzchni 1134 m2, uregulowaną w tej samej księdze wieczystej.

-  Nieruchomość zabudowana jest willą wybudowaną około 1921 r. według projektu Mariana Kontkiewicza dla prezydenta Gabriela Narutowicza w tzw. „stylu dworkowym”, o powierzchni zabudowy 543 m2, powierzchni całkowitej 592 m2, stanowiącą budynek 2-kondygnacyjny, murowany, częściowo podpiwniczony, z funkcją budynku biurowego, z dachem mansardowym. Do willi przylega budynek 1-kondygnacyjny, murowany, z powierzchnią zabudowy 40 m2, którego funkcja zgodnie z wypisem z kartoteki budynków stanowi: budynek inny, niemieszkalny.

-  Willa murowana wraz z otoczeniem została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A-858 tego rejestru. W celu ochrony wartości widokowych oraz ochrony przed oddziaływaniem szkodliwych czynników zewnętrznych ustalono strefę otoczenia w granicach dawnej działki ew. nr 28 z obrębu 5-06-17 (obecnie działki 28/6 i 28/7). Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.) podejmowanie wszelkich działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków, wymaga pozwolenia konserwatora zabytków. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy na właścicielu zabytku spoczywa obowiązek, m.in. zabezpieczenia i utrzymania zabytku w jak najlepszym stanie, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku oraz korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

1.6.  Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm.), w przypadku zbycia nieruchomości przez Województwo Mazowieckie, Skarbowi Państwa przysługuje prawo jej pierwokupu lub żądania zwrotu.

1.7.  Uwarunkowania planistyczne:

1.7.1.     Dla obszaru, na którym leży nieruchomość przeznaczona do sprzedaży brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie podjęta została uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania takiego planu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, przyjętego uchwałą nr LXXXII/2746/06 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r. (ze zm.) obszar na którym położona jest nieruchomość, zaliczony został do strefy śródmieścia funkcjonalnego. Obszar leży w strefie ochrony istotnych parametrów historycznego układu urbanistycznego (KZ-B). Ulica Belwederska stanowi główną przestrzeń o charakterze reprezentacyjnym; obszar, w którym znajduje się nieruchomość, oznaczony symbolem M2.12 przewidziany jest na funkcje mieszkaniowe i określony został jako tereny
o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowa działka leży w strefie ochrony istotnych parametrów historycznego układu urbanistycznego – Dzielnica Rządowa
– Belwederska/Parkowa (KZ-B) – układy urbanistyczne, zespoły urbanistyczno
– architektoniczne. 

1.8.  Obciążenia nieruchomości:

1.8.1.     Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Na nieruchomości ustanowiono na rzecz RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odpłatnie i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, polegającą na prawie wstępu i korzystania z pasa gruntu celem wybudowania i korzystania z urządzeń złącza kablowego i szafki pomiarowej oraz projektowanej linii kablowej niskiego napięcia o łącznym obszarze 2 m2, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń, a także na prawie całodobowego dostępu służb eksploatacyjnych RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. w celu wykonywania czynności związanych z instalacją, eksploatacją, naprawą, konserwacją, modernizacją oraz dołożeniem dodatkowych kabli i rozbudową złącza kablowego, a ponadto na zaniechaniu zabudowy i dokonywaniu nasadzeń na tym pasie gruntu, jednocześnie ograniczając wykonywanie tego prawa do pasa gruntu, wzdłuż przebiegu urządzeń linii elektroenergetycznej kablowej oraz do powierzchni pod złącze kablowe i szafkę pomiarową.

 

2.   Cena wywoławcza – 7.500.000 zł (słownie siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.). W związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków, cena nieruchomości ustalona w wyniku przetargu zostanie obniżona o 1%, na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz § 8 załącznika do uchwały Nr 188/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13013);

 

3.   Termin i miejsce drugiego przetargu – 21 lutego 2018 r. Warszawa ul. Skoczylasa 4, sala konferencyjna, II piętro, godz. 11.00;

 

4.   Warunki uczestnictwa – przystępujący do drugiego przetargu powinni:

4.1.  zapoznać się z „Warunkami drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Parkowej 23”, zwane dalej „Warunkami”, które zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce zamówienia publiczne i przetargi;

4.2.  wpłacić wadium do dnia 16 lutego 2018 r.;

4.3.  złożyć w terminie do dnia 16 lutego 2018 r. do godz. 1600, w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, I piętro, zgłoszenie udziału w drugim przetargu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o treści zgodnej z załącznikiem do „Warunków drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Parkowej 23”. Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów w formie skanu, na adres poczty elektronicznej: nieruchomosci@mazovia.pl.

4.4.  W drugim przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz handlowe spółki osobowe, które w terminie wpłacą wadium oraz okażą dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3 „Warunków drugiego przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Parkowej 23”. Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są dołączyć umowę spółki.

 

5.   Wadium – 375.000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić do dnia 16 lutego 2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, prowadzony w IX-O/W-wa PKO BP S.A. Nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia drugiego przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra drugi przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

 

6.   Termin oględzin nieruchomości - w dniach 16 stycznia 2018 r. i 6 lutego 2018 r. o godz. 11.00 nastąpi okazanie nieruchomości. Osoby zainteresowane uczestnictwem w okazaniu, powinny stawić się w podanym terminie w miejscu położenia nieruchomości.

 

7.   Kontakt - dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu drugiego przetargu można uzyskać w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, pok. 523 lub 520 albo telefonicznie pod nr (22) 5979822, 5979824.

 

8.   Informacje dodatkowe:

8.1.  Zarząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania drugiego przetargu jedynie
z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o drugim przetargu.

8.2.  W przypadku, gdy osoba ustalona w wyniku drugiego przetargu, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Zarząd Województwa Mazowieckiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Lokalizacja