• Wydanie nr 25/03/2019 z dnia 25 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 16/04/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA

 

  ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych pod budowę boksów garażowych na terenie miasta Bielawa w rejonie ul. Obrońców Westerplatte

   

 1. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to działka o nr ewidencyjnym 467/34 obręb Osiedle o pow. 0,0022 ha.

  Cena wywoławcza wynosi 3 500,00 zł /słownie: trzy tysiące pięćset złotych/.

  Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. nr 15 /II piętro/.

 2. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to działka o nr ewidencyjnym 467/35, obręb Osiedle o pow. 0,0022 ha.

  Cena wywoławcza wynosi 3 500,00 zł /słownie: trzy tysiące pięćset złotych/.

  Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. nr 15 /II piętro/.

   

1Nieruchomości stanowią własność Gminy Bielawa, ujawnione w Księdze Wieczystej nr SW1D/00015430/3.

2.Nieruchomości maja regularny kształt, są niezabudowane, niezagospodarowane.

3. Dostęp do działek nr 467/34, 467/35 obręb Osiedle odbywa się przez działki nr 467/28 i 467/36 obręb Osiedle.

4. Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

5Nieruchomości leżą na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg ewidencji gruntów i budynków oznaczone są użytkiem B.

6Nieruchomości zostają sprzedane na własność.

7Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej (w odniesieniu do każdej nieruchomości, w opisie przelewu podać nr działki) należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. o/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 17 maja 2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

8. Kwota wadium wpłaconego przez nabywcę zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

9. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu:

  -dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości

  osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru

(aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),

  - cudzoziemiec – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2016 r, poz. 1061), obowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na nabycie nieruchomości,

  - w przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim wymagana jest zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu i działaniu w jego imieniu zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U.2017, poz.682).

11. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia podpisania protokołu z przetargu przez Burmistrza Miasta zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.

12. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

13. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.

14. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.

15W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt.

Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków podłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu określą właściwe służby na wniosek nabywcy.

Koszt podłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy.

Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

16. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

17. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 /II p/ telefon /74/ 8328714.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania i zabudowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 /II p/ telefon /74/ 8328751.

wywieszono 13.04.2018 r.

Lokalizacja