Wydanie nr 23/09/2018 z dnia 23 września 2018 roku
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
sprzedaż nieruchomości - stacja paliw
2018-03-14
Dodaj do schowka +
Print

sprzedaż nieruchomości - stacja paliw

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: obiekt użytkowy
  • Cena: 1 320 000.00 zł

Szczegóły

Syndycy mas upadłości Marianny Walczak, Renaty Gruszczyńskiej i Beaty Hadasz

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

zapraszają do udziału w konkursie ofert na sprzedaż nieruchomości.

 

            Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość o pow. 1 ha, oznaczona jako działka nr 52/2, ( KW nr LD1K/00034236/2 ), zabudowana budynkiem stacji paliw z wiatą nad dystrybutorami i zbiornikami podziemnymi, położona w miejscowości Złotniki 20a, gmina Krzyżanów, powiat kutnowski, województwo łódzkie – 1 km od węzła autostrady A-1 przy DK 92 Warszawa Poznań.

            Cena wywoławcza wynosi 1.320.000,00 zł ( jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Podstawą prawną sprzedaży nieruchomości jest art. 323 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 233 ze zmianami), w związku z art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978) oraz inne właściwe przepisy prawa.

            Pisemne oferty należy składać w języku polskim osobiście lub przesyłką w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Frontczak ul. Piotrkowska 177 A lok. 1, 90 – 447 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „Konkurs ofert - Złotniki” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

            Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek upadłej Marianny Walczak prowadzony przez BZ WBK SA nr 47 1090 1304 0000 0001 3130 9407, do dnia 6 kwietnia 2018 r. r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy). Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

            Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu konkursu dostępne są pod nr telefonu
660 44 12 12 w dni powszednie w godz. 9.00 do 15.00 lub pod adresem: kancelaria@4web.pl

            Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 9 kwietnia 2018 r.

            Syndycy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie oraz warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane.