• Wydanie nr 19/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Olecko, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 11/02/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) po przetargu przeprowadzonym w dniu 16 października 2018 r. i 8 stycznia 2019 r.

BURMISTRZ  OLECKA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 123,47 m² położonej w Olecku przy ul. Zielonej 6, oznaczonej nr geod. 621/11 i 629/14 o łącznej powierzchni 0,0385 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr OL1C/00011418/4.

Nieruchomość usytuowana jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Olecko. 

cena budynku             -         47 797,40 zł

cena gruntu                 -         46 125,60 zł

cena wywoławcza        -        93 923,00 zł

Przedmiot licytacji stanowi łączna cena budynku i gruntu.

wadium        -      10 000,00 zł

postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

50,89% - wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę budynku

49,11% - wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę gruntu 

Na obszar, na którym znajduje się szacowana nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olecko uchwalonym Uchwałą Nr ORN.0007.94.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. działki 621/11 i 629/14 położone są w strefie I „miejskiej”.

Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wybudowanym w 1903 r. Budynek jest piętrowy, w złym stanie technicznym, nie posiada podpiwniczenia i poddasza, z ogrzewaniem piecowym, wymaga przebudowy lub kapitalnego remontu. Zużycie techniczne budynku wynosi 69%. Nieruchomość nie jest ogrodzona, od strony zachodniej graniczy z istniejącą zabudową mieszkaniową. Wzdłuż  południowo-wschodniej granicy, na nieruchomości sąsiedniej znajdują się budynki gospodarcze.  

Obecnie nieruchomość ma możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej od strony ul. Kolejowej. W granicach nieruchomości znajduje się kabel telefoniczny. Przyłączenia nieruchomości do infrastruktury technicznej nabywca nieruchomości dokonuje we własnym zakresie, na warunkach właścicieli lub administratorów tych urządzeń.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia w kwocie 984,00 zł plus ewentualne koszty dokumentacji geodezyjnej i okazania granic.

Gmina Olecko nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. W przypadku ich wystąpienia, nabywca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp do tych urządzeń w sytuacjach koniecznych.

Budynek zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 7 marca 2019 r. w godz. od 10.00 do 10.15.

Forma nabycia nieruchomości - na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą oraz kwotą kosztów dokumentacji. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony        w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W a d i u m  należy wpłacać gotówką  na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku nr 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 14 marca 2019 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko. 

W tytule wpłaty należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych - dowodów tożsamości, a w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia  do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala 32.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium  w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej Urzędu - www.um.olecko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl

Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku - pokój nr 21, tel. 87 520 26 33.

Olecko, 11 lutego 2019 r.

Lokalizacja