• Wydanie nr 18/01/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bujny, Wola Krzysztoporska, Woj. Łódzkie
  • Cena: 1 485 000.00 zł
  • Powierzchnia: 161 300.00 m 2
Wydanie nr 12/02/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄD  POWIATU  W  PIOTRKOWIE  TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. )

 

ogłasza

DRUGI  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości  położonej w Bujanch,

stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

 

            Nieruchomość położona w Bujnach, obręb Bujny, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 786 o powierzchni 16,13 ha, w tym: grunty orne kl. RIIIb - 1,86 ha; RIVa - 6,88 ha; RIVb - 6,18 ha; RV - 0,53 ha; łąki trwałe - 0,35 ha; rowy - 0,17 ha; drogi - 0,16 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053182/1, stanowiąca własność Powiatu Piotrkowskiego.

            Według miejscowego planu – zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/365/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 lutego 2010 r. (Dz. Urzęd. Woj. Łódz. Nr 113, poz. 899) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Bujny w gminie Wola Krzysztoporska, działka 786 znajduje się w jednostkach oznaczonych symbolami:

- 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- 21U - tereny zabudowy usługowej;

- 24ZP - tereny zieleni;

- 25E - tereny stacji transformatorowych;

- 5KDL, 6KDL -  ulice klasy lokalnej;

- 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD - ulice klasy dojazdowej.

            Zgodnie z informacją UG Wola Krzysztoporska, od 2003 r.  dla przedmiotowej działki nie zostały wydane decyzje o  ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu.  

            Nieruchomość zlokalizowana jest na południowo - wschodnich obrzeżach gminy Wola Krzysztoporska i sąsiaduje z granicami miasta Piotrków Trybunalski. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości dominują tereny użytkowane rolniczo i tereny leśne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o małej intensywności zlokalizowana jest około 180 metrów w kierunku zachodnim i około 650 metrów w  kierunku wschodnim. Około kilometra w linii prostej od nieruchomości przebiega droga krajowa nr 1. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości, planowany jest, preferowany przez inwestora,  przebieg drogi ekspresowej S12.            

            Dojazd do nieruchomości, od ulic Roosevelta i Piotrkowskiej, prowadzi ulicą Graniczną, w pierwszej części o nawierzchni asfaltowej i pozostałej części o nawierzchni gruntowej, utwardzonej żużlem. Najbliższe sieci uzbrojenia terenu, tj. energetyczna i wodociągowa przebiegają około 180 metrów od nieruchomości.

            Nieruchomość składa się z jednej działki o kształcie zbliżonym do kwadratu. W części północnej przebiega ciek wodny, wzdłuż którego brzegi porośnięte są krzewami i drzewami. Teren nieruchomości wyrównany, warunki gruntowe dobre.

            W części północnej, wzdłuż granicy, nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu, której zakres wykonywania obejmuje przebieg w gruncie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia o dł. 230 m wraz z uziemieniami.

            Nieruchomość użytkowana rolniczo przez dzierżawcę na podstawie umowy zawartej do dnia 31.07.2018 r.

 

            Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 10.10. 2017 r. 

            Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 10.01.2018 r.

            Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 1.485.000,00 zł, słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych.

Cena wywoławcza zawiera podatek od towarów i usług.

 

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.

            Wadium dla nieruchomości wynosi 74.250,00 zł, słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych.

            Przetarg odbędzie się  w dniu 18 kwietnia 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Piotrkowie Trybunalskim  przy  ul.  Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu Powiatu), godz. 11.00.

            Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim - Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Piotrków Trybunalski, numer  53 2030 0045 1110 0000 0138 0140 z dopiskiem „Wadium – sprzedaż działki numer 786 Bujny” w terminie do dnia 12 kwietnia 2018 roku.

            Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.

            Wadium - wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak  nie później niż przed upływem 3 dni.

Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Powiatu, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

            Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

            Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną, okazać dokument uprawniający do jej reprezentowania. Osoba prawna powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego. 

            W przypadku uczestnictwa w przetargu cudzoziemców, obowiązkiem jest przedstawienie komisji przetargowej - oryginału promesy lub zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, bądź złożenie oświadczenia, że zgoda taka nie jest wymagana wraz z podaniem podstawy prawnej.

            Dane nieruchomości (powierzchnia, numer działki) przeznaczonej do sprzedaży pochodzą z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

            Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu przy ul. Sienkiewicza 16a, pokój 106 i 107 lub  telefonicznie pod nr: 044 732-78-30, 044 732-78-36, a ponadto regulamin przetargu  zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl. w zakładce Wydziały – Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu.

 

            Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a, opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl., opublikowanie w dzienniku internetowym www.przetargi-gctrader.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz w prasie o zasięgu obejmującym Powiat.

 

Lokalizacja