• Wydanie nr 24/02/2019 z dnia 24 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Janikowo, Woj. Kujawsko-Pomorskie
  • Cena: 820 000.00 zł
  • Powierzchnia: 153 756.00 m 2
Wydanie nr 20/12/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Przetarg w dniu 17 stycznia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Janikowie, woj. kujawsko – pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r, nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Janikowie, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko - pomorskie, składającej się z prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 86/5 o powierzchni 14,8251 ha, numerem 89 o powierzchni 0,5505 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00078427/0 oraz działki numer 94/1 o powierzchni 0,0948 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00065069/8, wraz z prawem własności budynku oraz budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Nabywca nieruchomości będzie jednocześnie zobowiązany do ustanowienia w akcie notarialnym stanowiącym umowę sprzedaży nieruchomości nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na prawie dostępu i korzystania z kanału odprowadzającego wody deszczowe przebiegającego przez działkę nr 86/5, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki nr 87/15, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00030456/4, w celu dokonywania napraw, remontów, przebudowy lub konserwacji tego kanału.

Nieruchomość obciążona jest służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księdze wieczystej oraz służebnością przesyłu ustanowioną przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. w akcie notarialnym.

Gmina Janikowo jest dzierżawcą części placu na działce 86/5.

Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wynosi 820.000,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 82.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 17 stycznia 2018 r. o godz. 11:00 w Miejscu prowadzenia działalności Janikowo, ul. Topolowa 1, 88-160 Janikowo, Biuro Główne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ BNP Paribas Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem wadium – Janikowo działka nr 86/5, 89 i 94/1” w terminie do 15 stycznia 2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć na piśmie oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

- osoby fizyczne - dowód osobisty,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza dodatkowo aktualny wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej,

- osoby prawne aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Rejestru,

- decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,

- w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1380 j.t.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 10:00 do 14:00 w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu pod niżej wskazanym numerem telefonu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. 661 666 047.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Lokalizacja