• Wydanie nr 18/01/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
  • Cena: 96 600.00 zł
  • Powierzchnia: 459.00 m 2
Wydanie nr 14/12/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

B U R M I S T R Z     M I A S T A    R E D Y

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Wiejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 276/12 obszaru 0,0459 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00027089/9.

 

1/  Nieruchomość jest niezabudowana, o regularnym kształcie, płaska.

2/ Posiada dostęp do drogi gminnej ul. Wiejskiej.

3/ Teren przyległy wyposażony w sieć wodociągową, energetyczną, kanalizacyjną i gazową.

4/ Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na prawie swobodnego dostępu gestorów sieci celem usunięcia awarii, przeprowadzenia czynności konserwatorskich itp.

5/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące
   przeznaczenie:  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W ramach zabudowy
   mieszkaniowej dopuszcza się zabudowę usługową towarzyszącą zajmującą maksymalnie
   jedną kondygnację użytkową budynków mieszkalnych. Dopuszcza się wyłącznie
  działalność usługową nieuciążliwą dla zabudowy mieszkaniowej typu: handel detaliczny
  (poza stacjami paliw), gastronomia, usługi turystyki, usługi łączności (poza stacjami (poza
   stacjami nadawczymi i przekaźnikowymi używającymi fal elektromagnetycznych w celach
   propagacji), usługi kultury, usługi kultu religijnego, biura, administracja, rzemiosło
   nieuciążliwe (szewc, krawiec, fryzjer, tapicer itp.), usługi zdrowia  wyłączeniem szpitali
   i domów opieki zdrowotnej, działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem wolnych
   zawodów orz inne usługi o analogicznym stopniu uciążliwości. Warunkiem wprowadzenia
   zabudowy towarzyszącej jest wcześniejsza lub równoległa realizacją zabudowy
   mieszkaniowej.

 

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

- cenę wywoławczą 96.600,- zł netto

- wadium: 9.660,- zł.

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

 

         PRZETARG  odbędzie się w dniu 17 STYCZNIA 2018r. o godzinie 10,00
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

 

      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

      WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 11 stycznia 2018r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

 

    O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.  

    Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków)  – w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości 
    osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

 

         Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone, na konto z którego zostało wpłacone, nie później niż
w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

    Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy 
w sposób określony w protokóle z przetargu.

    Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

    Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

            Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 203 i 202, telefon 58 678-80-34 lub 58 678-80-14 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

Lokalizacja