• Wydanie nr 18/01/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Dęblin, Woj. Lubelskie
Wydanie nr 13/02/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul.  Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie

ul. Diamentowa  15, 20-471 Lublin

 

 

OGŁASZA

II PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA
 

SPRZEDAŻ PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW NA NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ

 W DĘBLINIE   UL. RYNEK 12A

 

I. Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawa własności budynków  na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 4216/1 o powierzchni 330 m2, stanowiącymi nieruchomość położoną w Dęblinie, przy ul. Rynek 12a. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LU1Y/00023512/0 przez Sąd Rejonowy w Rykach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. jest użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 05.12.2089 roku. Prawo wieczystego użytkowania gruntu nadane zostało na mocy decyzji znak GG.GT.7224-1/13/95 z dnia 19.01.1995 r., na potrzeby spółki.             
Zgodnie z zapisem KW nieruchomości nr LU1Y/00023512/0, w Dziale III powyższej księgi wieczystej wpisano Prawo Pierwokupu, które odpowiada treści porozumienia zawartego między Miastem Dęblin, a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, Mocą zawartego porozumienia Miastu Dęblin przysługuje prawo pierwokupu wyżej opisanej nieruchomości. 

II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 127.052,00 zł netto (słownie: Sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

III. Transakcja sprzedaży zwolniona z podatku VAT. Zwolnienie z podatku VAT na podstawie  art. 43 ust.1 pkt.10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r.poz.1221 ze zm.).

IV. Wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć  tysięcy  złotych 00/100), należy wpłacić na konto Banku Pekao SA: 84 1240 6292 1111 0010 55002515
w tytule przelewu
wskazać należy przedmiot przetargu (przykładowy opis: wadium nieruchomość Dęblin, ul. Rynek 12a) w terminie do dnia 26 luty 2018r. Wadium przepada na rzecz zbywającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na rachunek wskazany przez każdego z uczestników przetargu.

V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.02.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, Lublin,  sala nr 218. Zbywca zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz odwołania przetargu, jak również unieważnienia przetargu lub jego wyniku bez podania przyczyny.

VI. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia warunkowej umowy w formie aktu notarialnego w terminie 7dni od dnia otwarcia oferty, chyba że termin związania ofertą zostanie przedłużony za zgodą stron. Oferenci o wyniku przetargu zostaną powiadomieni na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zamknięcia przetargu. Odstąpienie od zawarcia warunkowej umowy powoduje utratę wadium. PSG zobowiązuje się w przypadku zawarcia przez niego z osobą trzecią warunkowej umowy sprzedaży praw do nieruchomości do zawiadomienia o tym fakcie Miasta Dęblin w ciągu 14 dni od dnia zawarcia tejże umowy. Miasto Dęblin uprawnione jest do wykonania prawa pierwokupu w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia wraz z wypisem aktu notarialnego obejmującego warunkową umowę sprzedaży (o której mowa powyżej) poprzez złożenie PSG oświadczenia w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, o wykonaniu swojego prawa na warunkach umowy sprzedaży, jaką PSG zawarła z osobą trzecią. PSG zobowiązuje się – w przypadku skutecznego wykonania przez Miasto Dęblin prawa pierwokupu – do zawiadomienia osoby trzeciej o wykonaniu prawa pierwokupu przez Miasto Dęblin. W razie nie skorzystania przez Miasto Dęblin z przysługującego mu prawa pierwokupu w terminie 30 dni liczonym od daty doręczenia zawiadomienia, osoba która zawarła warunkową umową zobowiązana jest do zawarcia przyrzeczonej umowy w formie aktu notarialnego w terminie14 dni od dnia upływu terminu wykonania prawa pierwokupu. W sytuacji kiedy jedynym oferentem będzie Miasto Dęblin czy też Miasto Dęblin złoży najwyższą ofertę, zawarcie przyrzeczonej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie 14 dni od dnia otwarcia oferty. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu całej ceny nabycia.

VII. Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży należy złożyć do dnia 27.02.2018 r. do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawa własności budynków na nieruchomości gruntowej położonej w Dęblinie ul. Rynek 12a - nie otwierać do dnia 27.02.2018 r. do godz. 10:00” w Sekretariacie pokój nr 104 (I piętro) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, Lublin lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15 20-471Lublin. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie.

 

VIII. Specyfikacja warunków sprzedaży jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.psgaz.pl w zakładce Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie.

IX. Informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu) w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, w Dziale Nieruchomości i Transportu, pokój nr 213, 214 (II piętro), 113 (I piętro), lub pod nr tel.81 44 52 289, 81 44 52 268,81 44 52 153. 

X. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu pod nr tel. 665 612 629.

 

Załączniki

 

Zdjęcia

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul.  Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie

ul. Diamentowa  15, 20-471 Lublin

 

 

OGŁASZA

II PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA

SPRZEDAŻ PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW NA NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ

 W DĘBLINIE   UL. RYNEK 12A

 

I.              Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawa własności budynków  na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 4216/1 o powierzchni 330 m2, stanowiącymi nieruchomość położoną w Dęblinie, przy ul. Rynek 12a. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LU1Y/00023512/0 przez Sąd Rejonowy w Rykach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. jest użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 05.12.2089 roku. Prawo wieczystego użytkowania gruntu nadane zostało na mocy decyzji znak GG.GT.7224-1/13/95 z dnia 19.01.1995 r., na potrzeby spółki.             
Zgodnie z zapisem KW nieruchomości nr LU1Y/00023512/0, w Dziale III powyższej księgi wieczystej wpisano Prawo Pierwokupu, które odpowiada treści porozumienia zawartego między Miastem Dęblin, a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, Mocą zawartego porozumienia Miastu Dęblin przysługuje prawo pierwokupu wyżej opisanej nieruchomości.

II.            Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 127.052,00 zł netto (słownie: Sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

III.           Transakcja sprzedaży zwolniona z podatku VAT. Zwolnienie z podatku VAT na podstawie  art. 43 ust.1 pkt.10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r.poz.1221 ze zm.).

IV.          Wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć  tysięcy  złotych 00/100), należy wpłacić na konto Banku Pekao SA: 84 1240 6292 1111 0010 55002515
w tytule przelewu
wskazać należy przedmiot przetargu (przykładowy opis: wadium nieruchomość Dęblin, ul. Rynek 12a) w terminie do dnia 26 luty 2018r. Wadium przepada na rzecz zbywającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na rachunek wskazany przez każdego z uczestników przetargu.

V.            Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.02.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, Lublin,  sala nr 218. Zbywca zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz odwołania przetargu, jak również unieważnienia przetargu lub jego wyniku bez podania przyczyny.

VI.          Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia warunkowej umowy w formie aktu notarialnego w terminie 7dni od dnia otwarcia oferty, chyba że termin związania ofertą zostanie przedłużony za zgodą stron. Oferenci o wyniku przetargu zostaną powiadomieni na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zamknięcia przetargu. Odstąpienie od zawarcia warunkowej umowy powoduje utratę wadium. PSG zobowiązuje się w przypadku zawarcia przez niego z osobą trzecią warunkowej umowy sprzedaży praw do nieruchomości do zawiadomienia o tym fakcie Miasta Dęblin w ciągu 14 dni od dnia zawarcia tejże umowy. Miasto Dęblin uprawnione jest do wykonania prawa pierwokupu w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia wraz z wypisem aktu notarialnego obejmującego warunkową umowę sprzedaży (o której mowa powyżej) poprzez złożenie PSG oświadczenia w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, o wykonaniu swojego prawa na warunkach umowy sprzedaży, jaką PSG zawarła z osobą trzecią. PSG zobowiązuje się – w przypadku skutecznego wykonania przez Miasto Dęblin prawa pierwokupu – do zawiadomienia osoby trzeciej o wykonaniu prawa pierwokupu przez Miasto Dęblin. W razie nie skorzystania przez Miasto Dęblin z przysługującego mu prawa pierwokupu w terminie 30 dni liczonym od daty doręczenia zawiadomienia, osoba która zawarła warunkową umową zobowiązana jest do zawarcia przyrzeczonej umowy w formie aktu notarialnego w terminie14 dni od dnia upływu terminu wykonania prawa pierwokupu. W sytuacji kiedy jedynym oferentem będzie Miasto Dęblin czy też Miasto Dęblin złoży najwyższą ofertę, zawarcie przyrzeczonej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie 14 dni od dnia otwarcia oferty. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu całej ceny nabycia.

VII.         Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży należy złożyć do dnia 27.02.2018 r. do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawa własności budynków na nieruchomości gruntowej położonej w Dęblinie ul. Rynek 12a - nie otwierać do dnia 27.02.2018 r. do godz. 10:00” w Sekretariacie pokój nr 104 (I piętro) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, Lublin lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15 20-471Lublin. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie.

VIII.        Specyfikacja warunków sprzedaży jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.psgaz.pl w zakładce Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie.

IX.          Informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu) w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, w Dziale Nieruchomości i Transportu, pokój nr 213, 214 (II piętro), 113 (I piętro), lub pod nr tel.81 44 52 289, 81 44 52 268,81 44 52 153.

X.           Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu pod nr tel. 665 612 629.

Lokalizacja