• Wydanie nr 18/07/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OBWIESZCZENIE

Syndyk Przedsiębiorstwa Połowów Przetwórstwa i Handlu KORAB S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza drugi nieograniczony przetarg pisemny w trybie ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

Przedmiotem przetargu jest możliwość nabycia:

1.      zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, na które składają się z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych wraz z obiektami o funkcji, usługowo - biurowej, produkcyjnej, magazynowej i socjalnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami technicznymi, w całości położonych w miejscowości Ustka ul. Westerplatte 4, położonych w granicach Portu Morskiego Ustka, opisanych szczegółowo w pkt. I oraz niezależnie,

2.      nieruchomości niezabudowanej drogowej położonej poza Portem Morskim Ustka opisanej w pkt II,

tj.:

 

I.          Pkt I . Sprzedaż, zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, gdzie sprzedaży podlega:

 

1.      Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 0, 2231 ha:

-           Nr 1560/46;

-           Nr 1560/47.

oraz prawo własności budynku nowej sieciarni o powierzchni 1320 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S 00081509/8;

2.      Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 0, 3124 ha:

-           Nr 1560/45;

-           Nr 1560/70;

-           Nr 1560/71;

oraz prawo własności budynku starej sieciarni z dobudówkami o powierzchni 1619 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S 00044428/5.

3.      Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 0, 2346 ha:

-           Nr 1560/38;

-           Nr 1560/39;

-           Nr 1560/40;

-           Nr 1560/41;

oraz prawo własności do:

-           nabrzeża korwińskiego

-           nabrzeża kuźnieckiego

-           nabrzeża rozewskiego

-           nabrzeża władysławowskiego

-           nabrzeża w basenie budowlanym

dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S 00044430/2.

4.      Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 2, 3986 ha:

-           Nr 1560/42;

-           Nr 1560/48;

-           Nr 1560/49;

-           Nr 1560/50;

-           Nr 1560/51;

-           Nr 1560/52;

-           Nr 1560/53;

-           Nr 1560/54;

-           Nr 1560/55;

-           Nr 1560/56;

-           Nr 1560/57;

-           Nr 1560/58;

-           Nr 1560/60;

oraz prawo własności budynków, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S 00044431/9.

 

Pkt II. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 1560/12, o powierzchni 297 m2 położoną w Ustce między ul. Bohaterów Westerplatte, a ul. Na Wydmie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1S/00044423/0 przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka niezabudowana stanowi drogę osiedlową, utwardzoną.

 

Cena wywoławcza wynosi:

 

1.      Za nieruchomości opisane w pkt I – 13 580 775 zł netto (trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć  złotych netto) - zaproponowana przez syndyka cena wywoławcza netto stanowi 75% wartości rynkowej nieruchomości, określonej w opracowanym operacie szacunkowym, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, biegłego sądowego mgr Sylwię Galikowską z dnia 04.04.2018 r.

 

2.      Za nieruchomości opisane w pkt II 41 565 zł netto (czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych netto) - zaproponowana przez syndyka cena wywoławcza netto stanowi 85% wartość rynkowej nieruchomości, określonej w opracowanym operacie szacunkowym, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, biegłego sądowego mgr Sylwię Galikowską z dnia 04.04.2018 r.

 

Jeśli przy sprzedaży wystąpi podatek VAT, zostanie on doliczony do zaoferowanej ceny sprzedaży.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty oraz wpłata wadium ,  zgodnie z wymogami Regulaminu Przetargu ogłoszonego: 1) na stronie internetowej kancelarii syndyka : www.mskuza.pl  2)  wywieszonego na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13, Z Regulaminem Przetargu można też, zapoznać się osobiście w kancelarii syndyka przy ul. Braci Gierymskich 1/17 w Słupsku.

 

Wadium odpowiada 10% wskazanej powyżej łącznej ceny wywołania netto tj.

1)      Dla sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opisanego w pkt. I, wynosi:

1 358 077,50 zł netto (jeden milion trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy  siedemdziesiąt siedem zł. i 50/100 netto).

2)     Dla sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, opisanej w pkt. II, wynosi: 4 156,50 zł netto (cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych i 50/100 netto)

 

2.     Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zwarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości lub ulegnie przepadkowi w przypadku nie przystąpienia do umowy w zakreślonym przez syndyka terminie.

3.     Wpłata wadium przez oferenta winna na warunkach wskazanych w Regulaminie Przetargu w terminie do 22.03.2019 r. (data wpływu pieniędzy na konto).Wadium uczestników, których oferta nie została wybrana, zostanie zwrócone w terminie 5 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

4.     W przypadku wpływu zbliżonych kwotowo ofert na zakup ww. nieruchomości, syndyk dopuszcza na posiedzeniu w dniu 26.03.2019 r. o godzinie 8.50., dodatkową licytację ustną, której warunki, w tym kwota postąpienia, określone zostaną przez syndyka na rozprawie.

5.     Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oddzielnie na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. nieruchomości wskazanych w pkt I i osobno na nieruchomość wskazaną w pkt II, warunków przetargu, w Sądzie Rejonowym w Słupsku VI Wydział Gospodarczy Szarych  Szeregów 13, 76-200 Słupsk do dnia 22.03.2019 r. do godziny 15.00, ze wskazaniem sygn. akt: VI GUp 1/15 i dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości KORAB”. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty, datą wpływu jest wpływ oferty do Sądu. 

9.     Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 26.03.2019 r. o godzinie 8.50  budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk  w Sali 424 .

10.     Istnieje możliwość zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

11.     Przetarg wygra ten podmiot, który zaoferuje najwyższą cenę netto.

12.    Więcej informacji na stronie www.mskuza.pl lub pod nr tel.:  881 951 581.

Lokalizacja