• Wydanie nr 19/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Nowe Bystre, Poronin, Woj. Małopolskie
  • Cena: 272 800.00 zł
  • Powierzchnia: 3 276.00 m 2
Wydanie nr 29/01/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

SYNDYK UPADŁOŚCI JOLANTY I JAROSŁAWA KARASEK

sprzeda z wolnej ręki

 

prawo własności niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,3276 ha na którą składają się działki ewidencyjne nr 10671/1, 10667/1 i 10667/2 położone w miejscowości Nowe Bystre, gmina Poronin, powiat tatrzański, województwo małopolskie. Dla nieruchomości   jest prowadzona księga wieczysta KW nr NS1Z/00031202/0.

Sprzedaż nastąpi za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż  272.800,00  złotych, która stanowi wartość wyszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego.  

Pisemne oferty zawierające propozycje ceny zakupu należy składać do 15 lutego 2019 roku do godz. 15 00 ( decyduje data wpływu oferty) na adres biura syndyka:10-448 Olsztyn, ul. B. Głowackiego 28 lok. 607 z adnotacją "oferta na zakup nieruchomości Nowe Bystre".  Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać :

- imię i nazwisko lub nazwę firmy z adresem,

- proponowaną cenę nie niższą niż zaoferowana,

- potwierdzenie wpłaty wadium.

Wadium  w wysokości 27.000,00 złotych należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Jolanty Karasek, nr rachunku : 05 1090 2590 0000 0001 3700 4065 prowadzony w Santander Banku. 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 lutego  2019 r. o godzinie 1000 w kancelarii syndyka. W sytuacji złożenia tożsamych cenowo ofert przez kilku oferentów syndyk przeprowadzi aukcję między oferentami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 689 966, operat szacunkowy jest dostępny do wglądu u syndyka.  

Lokalizacja