• Wydanie nr 19/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Olsztyn, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 14 170 000.00 zł
  • Powierzchnia: 3 641.04 m 2
Wydanie nr 17/01/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

SYNDYK UPADŁOŚCI WARMIŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO  BUSINESS  CENTRE  SPÓŁKA Z O.O. W OLSZTYNIE sprzeda z wolnej ręki

 

1/  Udział 673/1000 części  nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym , składającej się działek nr 127/2 i 128/1 o łącznej powierzchni 1 048 m2  położonych w  Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 21; udział jest ujawniony w Księdze Wieczystej KW nr  OL1O/00035375/6. Udział obejmuje prawo własności pomieszczeń w budynku biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 3.641,04 m2 ,

2/ Udział 50/60 części  nieruchomości lokalowej będącej lokalem niemieszkalnym nr G-1 stanowiącym halę garażową o powierzchni użytkowej 1 074,68 m2;  udział jest ujawniony w Księdze Wieczystej KW nr  OL1O/00164883/3,

za ceny nie niższe niż ich wartości oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. :

- udział 673/1000 części  nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym za cenę nie niższą niż 14 170 000,00 złotych netto,

- udział 50/60 części  nieruchomości lokalowej stanowiącej halę garażową za cenę nie niższą niż 658 000,00 złotych netto.

3/  nieruchomość w postaci lokalu niemieszkalnego nr 502 położonego w budynku przy ul. Dąbrowszczaków nr 21 wraz z udziałem 47/1000 w nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr  OL1O/00035375/6 za cenę nie niższą niż wartość  oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. 1 096 000,00 złotych netto.

 

Wraz z lokalem niemieszkalnym  sprzedawany będzie udział odpowiadający liczbie przeznaczonych do wyłącznego korzystania przez nabywcę miejsc postojowych w lokalu niemieszkalnym stanowiącym halę garażową. Z  własnością związane będzie prawo do korzystania z jednego  miejsca parkingowego  za cenę nie niższą niż wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na 14 633,00 zł. netto.   

     Sprzedaż nastąpi za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż wartości oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego.      

      Pisemne oferty zawierające propozycje ceny zakupu należy składać do 30 stycznia 2019 roku do godz. 15 00 ( decyduje data wpływu oferty) na adres biura syndyka:10-448 Olsztyn, ul. B. Głowackiego 28 lok. 607 z adnotacjami  "oferta na zakup udziałów WPB BC" lub "oferta na zakup lokalu niemieszkalnego".

      Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać :

- imię i nazwisko lub nazwę firmy z adresem,

- proponowaną cenę nie niższą niż oszacowana,

- potwierdzenie wpłaty wadium.

Przy sprzedaży udziału 673/1000 części  nieruchomości zabudowanej wadium wynosi 1.417.000 złotych.

Przy  sprzedaży udziału 50/60 części  nieruchomości lokalowej wadium wynosi 65.800 złotych.

Przy sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 502 wadium wynosi  109.600 złotych.

Wadia  należy wpłacać  na rachunek bankowy masy upadłości, nr rachunku : 70 1090 2590 0000 0001 3747 8971 prowadzony w Santander Banku.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 stycznia  2019 r. o godzinie 1000 w kancelarii syndyka.

Sprzedaż  nastąpi w  drodze wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty, a w przypadku złożenia ofert tożsamych cenowo - w drodze aukcji między oferentami, którzy złożyli te tożsame cenowo oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 689 966, operaty szacunkowe są dostępne do wglądu u syndyka.

Lokalizacja