• Wydanie nr 19/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Olsztyn, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 1 096 000.00 zł
  • Powierzchnia: 255.72 m 2
Wydanie nr 17/01/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

SYNDYK UPADŁOŚCI WARMIŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

BUDOWLANEGO BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z O.O. W OLSZTYNIE

sprzeda z wolnej ręki

nieruchomość w postaci lokalu niemieszkalnego nr 502 o powierzchni 255,72 mkw., położonego w budynku przy ul. Dąbrowszczaków nr 21 wraz z udziałem 47/1000 w nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr OL1O/00035375/6 za cenę nie niższą niż wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. 1 096 000,00 złotych netto.

Wraz z lokalem niemieszkalnym sprzedawany będzie udział odpowiadający liczbie przeznaczonych do wyłącznego korzystania przez nabywcę miejsc postojowych w lokalu niemieszkalnym stanowiącym halę garażową. Z własnością związane będzie prawo do korzystania z jednego miejsca parkingowego za cenę nie niższą niż wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na 14 633,00 zł. netto.   

Sprzedaż nastąpi za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż wartości oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego.      

Pisemne oferty zawierające propozycje ceny zakupu należy składać do 30 stycznia 2019 roku do godz. 15 00 (decyduje data wpływu oferty) na adres biura syndyka:10-448 Olsztyn, ul. B. Głowackiego 28 lok. 607 z adnotacjami "oferta na zakup lokalu niemieszkalnego".

Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać :

- imię i nazwisko lub nazwę firmy z adresem,

- proponowaną cenę nie niższą niż oszacowana,

- potwierdzenie wpłaty wadium.

Przy sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 502 wadium wynosi  109.600 złotych.

Wadia  należy wpłacać na rachunek bankowy masy upadłości, nr rachunku : 70 1090 2590 0000 0001 3747 8971 prowadzony w Santander Banku.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 stycznia  2019 r. o godzinie 1000 w kancelarii syndyka.

Sprzedaż  nastąpi w drodze wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty, a w przypadku złożenia ofert tożsamych cenowo - w drodze aukcji między oferentami, którzy złożyli te tożsame cenowo oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 689 966, operaty szacunkowe są dostępne do wglądu u syndyka.

Lokalizacja