• Wydanie nr 18/01/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Nakło, Tarnów Opolski, Woj. Opolskie
  • Cena: 14 000.00 zł
  • Powierzchnia: 332.00 m 2
Wydanie nr 13/02/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II nieograniczony

przetarg ustny na zbycie  nieruchomości niezabudowanej w Nakle

    

1.Nieruchomość  przeznaczona do przetargu oznaczona jest   działką nr 1771/203  obręb Nakło . Nieruchomość niezabudowana posiadająca dostęp do drogi publicznej .

2.Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi Kw.Nr  OP1O/00076134/6

3.Cena wywoławcza  dla nieruchomości  wynosi:

 

1771/203  o pow.0,0332 ha      cena wywoławcza            14 000 zł

 

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

4. Działka zlokalizowana jest na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło oznaczona jest symbolem MN jako teren zabudowy mieszkaniowej.

5. Na nieruchomości  stanowiącej  przedmiot przetargu ustanawia się służebność przechodu i przejazdu dla działek nr 1771/203, 1773/203,1774/203

I przetarg na w.w nieruchomość odbył się 11.01.2018 r.

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości : 10 %  ceny wywoławczej   do dnia 19.03.2018 r.  w kasie urzędu  gminy lub na konto :Bank  Spółdzielczy Oddz. Tarnów Op – Nr  29 8884 0004 2003 0032 4555 0008

   Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto gminy.

7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet  ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.

8.Wadium  podlega zwrotowi na wskazane konto w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu

9.Przetarg odbędzie się dnia 23 marca  2018  r. o godz.11  w budynku Urzędu Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i że warunki te przyjmują bez zastrzeżeń /druk do pobrania w pok.3/

Termin do złożenia oświadczenia upływa z dniem 19.03.2018 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2016 r. poz.2147 ze zm./ upłynął w dniu 23.11.2017 r

10.Przetarg jest ustny nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U z 2014 r. poz.1490) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, na stronie BIP Tarnów Opolski, na stronie internetowej: otoprzetargi.pl, oraz jak zwyczajowo przyjęto na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077/4640864

Lokalizacja