• Wydanie nr 07/12/2019 z dnia 07 grudnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Ośno Lubuskie, Woj. Lubuskie
 • Cena: 325 000.00 zł
 • Powierzchnia: 12 565.00 m 2
Wydanie nr 26/07/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Ośna Lubuskiego

o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim

 1. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 972 o pow. 1,2565 ha, położona przy ul. Towarowej w Ośnie Lubuskim.

 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze objętym symbolem i zapisem: 3MN – teren działalności produkcyjnej, teren składowania i magazynowania, teren usług produkcyjnych. Ujawniona jest w księdze wieczystej nr GW1U/00011736/5, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

 3. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości, zakończony wynikiem negatywnym, przeprowadzono dnia

 4. Ww. nieruchomość obecnie nie posiada obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania.

 5. Istniejące i planowane uzbrojenie elektroenergetyczne jest wystarczające do zaopatrzenia planowanej inwestycji w moc przyłączeniową w wysokości 2 MW. Aktualna opinia geotechniczna potwierdza sprzyjające warunki do zabudowy, woda gruntowa nie została stwierdzona do głębokości 6 m.

Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń, na I piętrze Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim:

 1. Termin

  Nr działki

  Powierzchnia

  Cena wywoławcza

  Wadium

  29.08.2019 r. godz. 1020

  972

  1,1265 ha

  325 000,00 zł + VAT

  32 500,00 zł

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium, które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto BS Ośno Lubuskie 42 8369 0008 0000 0589 2000 0010 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 23.08.2019 r. wymagana kwota znajdowała się w kasie lub na koncie Urzędu Miejskiego. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania w/w kwoty na podanym rachunku bankowym. W tytule wpłaty należy dokładnie określić której nieruchomości wadium dotyczy i w czyim imieniu zostało wniesione.

 2. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości a firmy lub spółki dodatkowo wypis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS oraz pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 4. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 6. Wylicytowana cena sprzedaży, wraz z podatkiem VAT, podlega jednorazowej zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 7. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na podane konto bankowe.

 8. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 9. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w dzienniku internetowym www.otoprzetargi.pl oraz innych popularnych serwisach internetowych dotyczących nieruchomości.

 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, pokój nr 18, tel. 95 757 13 41.

Ogłoszono w dniu 26.07.2019 r.

Lokalizacja