• Wydanie nr 07/12/2019 z dnia 07 grudnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Ośno Lubuskie, Woj. Lubuskie
 • Cena: 19 000.00 zł
 • Powierzchnia: 413.00 m 2
Wydanie nr 26/07/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Ośna Lubuskiego

o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim

 1. Nieruchomość niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 261/76 o pow. 0,0413 ha, położona przy ul. Spokojnej w Ośnie Lubuskim, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1U/00021737/5, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

 2. Brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren mieszkalnictwa i usług towarzyszących.

 3. Ww. nieruchomość nie posiada obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania.

 4. W celu zapewnienia dostępu do drogi, możliwość udziału w przetargu ograniczono do osób będących właścicielami (lub współwłaścicielami) nieruchomości przyległych, tj. dz. nr 261/79 i dz. nr. 261/45.

Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń, na I piętrze Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim:

 1. Termin

  Nr działki

  Powierzchnia

  Cena wywoławcza

  Wadium

  29.08.2019 godz. 1040

  261/76

  0,0413 ha

  19 000,00 zł

  1900,00 zł

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium, które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto BS Ośno Lubuskie 42 8369 0008 0000 0589 2000 0010 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 23.08.2019 r., wymagana kwota znajdowała się w kasie lub na koncie Urzędu Miejskiego oraz złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu, w tym samym terminie. W tytule wpłaty należy dokładnie określić której nieruchomości wadium dotyczy i w czyim imieniu zostało wniesione.

 2. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim, najpóźniej 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 3. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości a firmy lub spółki dodatkowo wypis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS oraz pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 5. Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 6. Sprzedaż ww. nieruchomości jest zwolniona z VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity 2018 poz. 2174).

 7. Wylicytowana cena sprzedaży, podlega jednorazowej zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 8. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na podane konto bankowe.

 9. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 10. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w dzienniku internetowym www.otoprzetargi.pl oraz innych serwisach internetowych dotyczących sprzedaży nieruchomości.

 11. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, pokój nr 18, tel. 95 757 13 41.

Ogłoszono w dniu 26.07.2019 r.

Lokalizacja