Wydanie nr 23/09/2018 z dnia 23 września 2018 roku
www.przetargi-gctrader.pl

Regulamin

REGULAMIN:

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady umieszczania ogłoszeń w dziennikach "www.otoprzetargi.pl" oraz "www.przetargi-gctrader.pl" (dalej „Dzienniki”) i korzystania z nich.

 

I. Regulamin:

1. określa zasady umieszczania ogłoszeń w Dziennikach

2. Słownik pojęć, które będą używane w Części pierwszej Regulaminu:


a. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna lub inna jednostka organizacyjna korzystająca (jako zleceniodawca lub odwiedzający – w zależności od kontekstu) z Dziennika.
b. Administrator - osoba zarządzająca Dziennikiem, czyli redaktor naczelny
c. Ogłoszenie - ogłoszenie dotyczące komunikatów, informacji, wykazów, a także sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych lub innych praw majątkowych o treści określonej przez zlecającego Użytkownika zamieszczone w Dzienniku na zlecenie Użytkownika na okres 30 dni lub dłuższy na indywidualne zlecenie przez Użytkownika.

3. Za treść Ogłoszenia odpowiada Użytkownik zlecający.
4. Ogłoszenie nie może zawierać treści reklamowych niezwiązanych z mieniem prezentowanym w Ogłoszeniu. Zabronione jest przesyłanie wszelkich wiadomości reklamowych niezwiązanych z treścią Ogłoszenia.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń, w tym za zgodność treści Ogłoszenia ze stanem faktycznym dotyczącym mienia prezentowanego w Ogłoszeniu.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony www.otoprzetargi.pl,  który nie wynika z winy Administratora.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki realizacji transakcji sprzedaży mienia prezentowanego w Ogłoszeniu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i fizyczne mienia prezentowanego w Ogłoszeniu.
8. Dane Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora tylko i wyłącznie do czynności mających na celu przeprowadzenie zleconego zamówienia.
9. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
10. Regulamin może być zmieniony bez powiadomienia Użytkowników. Nowy Regulamin obowiązuje od momentu umieszczenia go na stronie internetowej www.otoprzetargi.pl

11. Zlecając Ogłoszenie Użytkownik oświadcza, że:

a) jest właścicielem mienia prezentowanego w Ogłoszeniu lub posiada upoważnienie właściciela tego mienia do zlecenia Ogłoszenia;
b) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do treści i zdjęć składających się na Ogłoszenie;

c) dane podane w Ogłoszeniu są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym.

12. Zlecając Ogłoszenie Użytkownik wyraża zgodę na prezentację Ogłoszenia wraz ze zdjęciami w Dziennikach.
13. Administrator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia w sytuacji, gdy Ogłoszenie narusza Regulamin.

14. Usługę uważa się za wykonaną w momencie umieszczenia Ogłoszenia w Dziennikach.
15. Właściciel Dzienników wystawia fakturę VAT za usługę. Płatność za fakturę VAT powinna nastąpić w terminie 7 dni od wystawienia faktury. W przypadku opóźnienia zapłaty właściciel Dziennika może naliczyć należne odsetki.
16. Użytkownik zlecający Ogłoszenie zobowiązany jest do przesłania materiałów dotyczących Ogłoszenia na wskazany adres e-mail.

17. Treść Ogłoszeń zamieszczonych w Dziennikach nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.