Wyszukiwanie Ofert

Oferty specjalne

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY

Referencje: GEJ111
Kategoria: Sprzedaż
Typ: działka
Kraj: Polska
Województwo: małopolskie
Lokalizacja: Rytro
Powierzchnia: 0 m2
Zdjęcia
Szczegóły

 

Data startu publikacji: 2012-11-07

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  GMINY  RYTRO  PRZEZNACZONYCH  
DO  SPRZEDAŻY  I  DZIERŻAWY

 

 

Wójt Gminy Rytro , działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

 

I.

Sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

1.

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 611/77 o powierzchni  0,0040 ha położona w obrębie Rytro będąca własnością Gminy Rytro dla której to jest urządzona i prowadzona przez Sąd Rejonowy w Muszynie KW
nr NS1M/00013684/0.

W/w działka ma kształt  zbliżony do prostokąta i znajduje się w terenie oznaczonym w MPZP Gminy Rytro symbolem:

80a MN – tereny dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

24 KDw – Tereny komunikacji.

Wartość rynkowa prawa własności wynosi 2930,00 zł plus podatek VAT według obowiązujących stawek.

2.

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 563/52 o powierzchni  0,0378 ha położona w obrębie Rytro będąca własnością Gminy Rytro dla której to jest urządzona i prowadzona przez Sąd Rejonowy w Muszynie KW
nr NS1M/00021018/0.

W/w działka ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta i znajduje się w terenie oznaczonym się w MPZP Gminy Rytro symbolem:

3 ZU – tereny zieleni urządzonej.

Wartość rynkowa prawa własności wynosi 17649,00 zł plus podatek VAT według obowiązujących stawek.

 

Działki wymienione w pkt. 1 i 2 są przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do w/w działek

Sprzedawane działki ewidencyjne są wolne od długów i ciężarów i są niezabudowane.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo
w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1)       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeśli złoży wniosek o nabycie przed dniem 21 grudnia 2012 r.,

2)       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek przed dniem 21 grudnia 2012 r.

II.

dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym:

 

 

1.

Część działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 847 o powierzchni 0,0035 ha położonej w obrębie Rytro będącą własnością Gminy Rytro dla której to jest urządzona i prowadzona przez Sąd Rejonowy w Muszynie KW nr NS1M/00020114/6.

 

W/w działka ma kształt nieregularnego wieloboku i znajduje się w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami:

11 UC/UP – tereny usług komercyjnych – centrum usługowe gminy,

KDg – tereny komunikacji.

Bezpośredni dostęp do drogi publicznej (powiatowej).

Wydzierżawiana część nieruchomości wolna jest od długów, ciężarów. Wydzierżawiana część nieruchomości jest zabudowana budynkiem pełniącym funkcje kiosku spożywczego.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy  - 144,55 zł + VAT miesięcznie. Termin wnoszenia opłat – do 15-go każdego miesiąca.

Czynsz dzierżawny ustalony został na podstawie Zarządzenia Nr 16/III/2012 Wójta Gminy Rytro z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Rytro.
Stawki czynszu będą waloryzowane co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.


Wójt Gminy Rytro


Władysław Wnętrzak

 

Wójt Gminy Rytro

Na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) informuje, że w dniach od 8 listopada 2012 r.
do 29 listopada 2012 r.
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rytrze wywieszony zostanie wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy  Rytro przeznaczonych do:

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

  1. działka oznaczona ewidencyjnie numerem 611/77 o powierzchni 0,0040 ha położona w obrębie Rytro,
  2. Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 563/52 o powierzchni 0,0378 ha położona w obrębie Rytro.

 

- dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym:

  1. Część działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 847 o powierzchni 0,0035 ha położonej
    w obrębie Rytro.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Rytro

Władysław Wnętrzak


Pdfs

Cechy ogólne
Dodatki
Do góry