• Wydanie nr 31/10/2020 z dnia 31 października 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kietrz, Woj. Opolskie
Wydanie nr 16/10/2020 z dnia 16 października 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik do

ZARZĄDZENIA Nr 154.A.2020

Burmistrza Kietrza z dnia 16.10.2020r.

                                                                                                            WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65.z późn.zm.)

Burmistrz KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

powierzchnia nieruchomości :

Działka nr 256/13 k.m.17, obręb Kietrz o powierzchni 0.2759 ha, położona w Kietrzu; zapisana w księdze wieczystej OP1G/00009500/5 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie nieruchomości stanowiących tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, przemysłową oraz mieszkaniowo-usługową. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się restauracja „Jesionowy Dwór” oraz zakład produkcji elementów betonowych – Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW” sp. z o. o. Działka ma regularny kształt zbliżony do trapezu. Teren nieruchomości lekko pochyły. Działka jest nieuzbrojona, jednakże z uwagi na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowo-usługowej ma ułatwiony dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w drodze – ulicy Cegielnianej, tj. instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Cegielnianej. Nieruchomość oddalona jest od ścisłego centrum miasta około 300 metrów. Wg ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy (Bp).

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest na terenach zabudowy usługowej - na rysunku planu oznaczonych symbolem 7U. Sposób zagospodarowania - zgodnie z ustaleniami planu.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 111 000,- zł,

powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%.

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2), upływa z dniem 28.11.2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, nieruchomosci@kietrz.pl

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości

w terminie od 16.10.2020 r. do 06.11.2020r.

Lokalizacja