• Wydanie nr 05/10/2023 z dnia 05 października 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 22/09/2022 z dnia 22 września 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik do zarządzenia Nr 231/22
Burmistrza Miasta Bielawa
z dnia 21 września2022 r.

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

1. Lokal niemieszkalny (użytkowy), objęty wykazem znajduje się w budynku pełniącym funkcję mieszkalno - usługową, zlokalizowanym przy ul. Jana III Sobieskiego 5-9 w Bielawie.

2. Nieruchomość zabudowana budynkiem przy ul. Jana III Sobieskiego 5-9 w Bielawie, według danych z ewidencji gruntów i budynków znajduje się na działce o numerze 593, obręb Osiedle, o powierzchni 560m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1D/00009759/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Lokal niemieszkalny (użytkowy) położony jest na parterze trzykondygnacyjnego budynku, o powierzchni 67,65m2 składa się z trzech pomieszczeń i WC do indywidualnego korzystania oraz dodatkowego WC znajdującego się na częściach wspólnych. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. W lokalu brak ogrzewania.

4. Oddanie w najem lokalu objętego wykazem, następuje na czas nieoznaczony. 

5. Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego za najem lokalu wynosi 450,00 zł netto (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt 00/100).

6. Wylicytowana stawka czynszu za najem lokalu, będzie obciążona podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

7. Czynsz za najem lokalu płatny jest do 10 dnia każdego miesiąca.

8. W trakcie trwania umowy najmu lokalu, kwota czynszu podlega waloryzacji corocznie i narastająco o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Zwaloryzowana wysokość czynszu będzie obowiązywała od miesiąca następującego po ogłoszeniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zastępca Burmistrza

Aleksander Siódmak

Wywieszono, dnia 22 września 2022 r. , na okres 21 dni.

Sporządziła: A.Mitura

Lokalizacja