• Wydanie nr 21/03/2023 z dnia 21 marca 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Susz, dnia 17 marca 2023 r.

NiR.III.7125.2.2023

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

Burmistrz Susza

ogłasza wykaz do sprzedaży pomieszczenia garażowego, znajdującego się w budynku użytkowym garażowo – gospodarczym wraz z przynależnym udziałem w działce gruntu i budynkach dla najemcy w drodze bezprzetargowej.L.p.

Położenie nieruchomości

Nieruchomość gruntowa ozn. nr geod.

Udział co do budynków i gruntu

Numer lokalu /garaż/

Powierzchnia użytkowa lokalu w m2

Wartość nieruchomości ogółem (cena zw. z podatku VAT)

1.

Susz, Osiedle Janusza Korczaka

134/13 obr. 5 m. Susz165/74181716,506.617,00 zł


1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działka Nr 134/13, obręb 0005 m. Susz, o pow. 2400 m2 zabudowana budynkiem użytkowym - garażem.

2. Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta: KW EL1I/00052813/8 Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Iławie. Współwłaścicielem gruntu jest Gmina Susz. Dział III i IV nie zawiera wpisów.

3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren obejmujący działkę nr 134/13 o pow.
0,2400 ha położony w obrębie 0005 miasta Susz, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
. Teren w polityce przestrzennej gminy Susz, określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XXI/165/2012 z dnia 25 października 2012 r. określony został jako strefa Im - tereny zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suszu Nr XIV/156/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ww. teren znajduje się na obszarze zdegradowanym i rewitalizacji.

4. Opis ogólny nieruchomości: Nieruchomość garażowa oznaczona Nr 17 położona jest na działce 134/13 obręb 0005 m. Susz w budynku w zabudowie wolnostojącej, tworząc z pozostałymi dwoma budynkami użytkowymi jako garaże i pomieszczenia gospodarcze: kompleks garażowo - gospodarczy. Budynek garażowy jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, murowanym, wybudowanym w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 250 m2. Działka gruntu posiada regularny kształt wielokąta. Dojazd do nieruchomości działką nr 134/6 – droga utwardzona kostką brukową. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa handlowo-usługowa.

5. Opis nieruchomości lokalowej: Lokal użytkowy – garaż Nr 17 posiada powierzchnię użytkową wynoszącą
16,50 m
2. Na powierzchnię użytkową składa się pomieszczenie garażowe. Stan techniczno-użytkowy średni.
Garaż posiada samodzielny wjazd z placu manewrowego, który jest nieutwardzony.

6. Forma sprzedaży: Lokal użytkowy - garaż Nr 17 wraz z udziałem w działce gruntu, oznaczonej numerem geodezyjnym 134/13 o pow. 2400 m2 podlega sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Przeznaczenie do dalszego użytkowania jako lokal użytkowy – garaż.

7. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suszu oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.susz.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Susz pod adresem: https://bip.susz.plNIERUCHOMOŚCI. Ponadto informację
o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

8. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości z zastrzeżeniem
art. 216a cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków:

a/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

b/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą i złoży wniosek w Urzędzie Miejskim w Suszu
w terminie do
dnia 05 maja 2023 roku.

9. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suszu – pokój
nr 208 lub 209, tel. 55 2786 107 wew. 58 lub 54.

Burmistrz Susza

- Krzysztof Pietrzykowski -  

Lokalizacja