• Wydanie nr 18/02/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Centrum Biurowe AZBUD sp. z o. o. w likwidacji

z siedzibą w Krakowie

ogłasza

konkurs ofert na sprzedaż pakietu wierzytelności

przysługujących Spółce w stosunku do jej dłużników,

którego łączna wartość wynosi kwotę 33.594.958,85 zł  • Cena wywoławcza pakietu wierzytelności: 245.500,00 zł (dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych) netto plus podatek od towarów i usług VAT w ustawowej wysokości.

  • Celem Konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż pakietu wierzytelności.

  • Podstawowym kryterium przy wyborze przez Spółkę najkorzystniejszej oferty jest wysokość zaoferowanej ceny.

  • Pisemne oferty nabycia całego pakietu wierzytelności (spełniające warunki Regulaminu Konkursu), należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS OFERT WIERZYTELNOŚCI” na adres: Centrum Biurowe Azbud sp. z o. o. w likwidacji w Krakowie (31-564), przy Al. Pokoju 78 w terminie do dnia 25 września 2019 r. do godz. 14:30.

  • Jednym z warunków uczestnictwa w Konkursie jest uprzednia akceptacja przez oferenta Regulaminu Konkursu.

  • Z Regulaminem Konkursu można się zapoznać w siedzibie Spółki oraz kontaktując się ze Spółką pod adresem: biuro@cbazbud.pl.

  • Wykaz wierzytelności wchodzących w skład oferowanego do sprzedaży pakietu wierzytelności wraz z niezbędną dokumentacją znajduje się w sekretariacie Centrum Biurowego Azbud sp. z o. o. w likwidacji. Z przedmiotowym wykazem można się zapoznać po przekazaniu Spółce podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności.

  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 781676300 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.

Lokalizacja