• Wydanie nr 31/10/2020 z dnia 31 października 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Dobre Miasto, 15.10.2020r.

IN.6810.2.35.2020.JŁ

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.13 ust.1, art.37 ust. 1 i 4, art. 38, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 03.10.2019r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019r. poz. 5534 z późn.zm.)

ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej z której wydzielono parcelę, stanowiąca własność Gminy Dobre Miasto – z przeznaczeniem pod ogródek letni.

(Termin przeprowadzenia I przetargu zakończonego wynikiem negatywnym 29 września 2020r.)

Nieruchomość gruntowa przeznaczona została do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony na podstawie wykazu nieruchomości nr IN.6810.2.35.2020.JŁ z dnia 08.07.2020r.

Parcela nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej

oraz katastru

nieruchomości

Cena wywoławcza netto czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym w złotych


Wadium w złotych

Postąpienie

w złotych nie mniej niż

Dobre Miasto

Obręb nr 4

przy ul. Górnej

zaplecze budynku mieszkalnego nr 12

działka nr 99/15

o pow. 0,4056 ha

z której wydzielono parcelę nr 1 o pow. 84 m2

użytek i klasa Bi
- 84 m
2
KW nr OL1O/00039121/9


84,00 zł za pow. 84 m2


Do czynszu dzierżawnego uzyskanego w drodze przetargu doliczony będzie należny podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust.1 w związku z art.146 „a” ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 106 z późn. zm.) w wysokości 23%.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151-242/RG/2008 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 11 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami, roczna minimalna stawka czynszu (netto) za dzierżawę 1 m2 gruntu, położonego na terenie miasta Dobre Miasto, pod ogródkami letnimi wynosi 1,00 zł.


16,00 zł

(słownie: szesnaście złotych 00/100)

10,00 zł

(słownie: dziesięć złotych 00/100 )

Teren objęty opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łużyckiej, Olsztyńskiej, Górnej, Orła Białego i rzeki Łyny w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto – uchwalony uchwałą Nr XXXVIII/256/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 marca 2017r. opublikowaną w dzienniku urzędowym województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 maja 2017r. pod poz. 2422 oznaczony symbolem: MW.06 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

P R Z E T A R G odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ulicy Warszawskiej 14 – sala narad; o godzinie 13 30. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa wyznaczona przez Burmistrza Dobrego Miasta Zarządzeniem GN.0050.150.2018.MZG z dnia 13 lipca 2018r. zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Dobrego Miasta.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu, na konto Gmina DOBRE MIASTO WBS Oddział w Dobrym Mieście Nr 60 8857 1041 3001 0000 2163 0005 w terminie do dnia
12 listopada 2020 roku włącznie
.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

-w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca. Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

Informacja o wyniku przetargu, zostanie podana do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu http://bip.dobremiasto.com.pl oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14, na okres 7 dni.

Ustala się termin zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu. W uzasadnionych przypadkach, termin zawarcia umowy dzierżawy może ulec przedłużeniu.

Z tytułu dzierżawy gruntu dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat publicznoprawnych (podatku od nieruchomości).

Zmiana stawki czynszu może nastąpić w Zarządzeniu Burmistrza Dobrego Miasta.

Zastrzega się prawo wypowiedzenia umowy dzierżawy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów. Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Informacje o przedmiocie wydzierżawienia i warunkach przetargu uzyskać można w Referacie Inwestycji i Nieruchomości tutejszego Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, pokój nr 6 - telefon 89 61-61-924 .

Burmistrz

/-/ Jarosław Kowalski

Załącznik do ogłoszenia o przetargu

IN. 6810.2.35.2020.JŁ z dnia 15.10.2020r.

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przetargu organizowanego w dniu
19 listopada 2020 roku na wydzierżawienie działki nr 99/15 o pow. 0,4056 ha z której wydzielono parcelę nr 1 o pow. 84 m2, KW Nr OL1O/00039121/9 położonej przy ul. Górnej (zaplecze budynku mieszkalnego nr 12) w obrębie nr 4 miasta Dobre Miasto, grunt z przeznaczeniem pod ogródek letni.

Ogłoszenie o przetargu znak: IN.6810.2.35.2020.JŁ z dnia 15.10.2020r. podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ulicy Warszawskiej 14, zamieszczenie na stronie:

- Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.dobremiasto.com.pl

- w mediach elektronicznych www.otoprzetargi.pl na stronie internetowej http://dobremiasto.com.pl/ oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

§1.

  1. Przetarg odbywa się w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

  2. Przetarg jest II przetargiem ustnym nieograniczonym.

  3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

  4. Wysokość wpłaty wadium ustala się na kwotę 16,00 zł.

  5. Wysokość minimalnego postąpienia ustala się na kwotę: 10,00zł.

  6. Przetarg jest ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej netto rocznej stawki bazowej czynszu dzierżawnego.

§2.

  1. Otwarcia przetargu dokonuje Przewodniczący Komisji Przetargowej, przekazując uczestnikom przetargu informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz liczbę osób dopuszczonych do przetargu wymieniając je z imienia i nazwiska (nazwy).

  2. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania ceny, nie ma dalszych postąpień.

3. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie

ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg a następnie ogłasza imię, nazwisko osoby albo nazwę

firmę , która przetarg wygrała.

4. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie

zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

§3.

Po zamknięciu licytacji przewodniczący komisji przetargowej sporządza w trzech jednobrzmiących egzemplarzach protokół z przetargu, które podpisują komisja przetargowa i uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą stawkę czynszu.

Burmistrz

/-/ Jarosław Kowalski

Lokalizacja