• Wydanie nr 05/10/2022 z dnia 05 października 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 24/11/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- nieruchomość gruntowa niezabudowana w trybie przetargowym

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 2, dnia 24 listopada 2021 r. został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu, na okres od dnia 24 listopada 2021 roku do dnia 14 grudnia 2021 roku, będący załącznikiem do zarządzenia Nr 581/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2021 roku.

Opis, oznaczenie nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 133/5 (Ł IV – 0,4681, N – 0,0319)nr księgi wieczystej SW2K/00025565/5, o powierzchni 0,5000 ha, obręb Dworki. Działka jest niezabudowana, w niewielkim fragmencie zakrzaczona, o nieregularnym kształcie, lekko nachylona w kierunku północno-zachodnim. Dojazd do działki drogą asfaltową i gruntową utwardzoną.
W sąsiedztwie działki dostępna energia elektryczna. Poprzez środkową część działki w kierunku N-S przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna SN a wzdłuż południowej granicy działki przebiega sieć napowietrzna NN.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka przeznaczona jest częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową ( pow. 4627 m
² ), częściowo jako teren z przewagą użytkowania rolniczego
( pow. 373 m
² ).
Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Cena nieruchomości: 
99 300,00 zł, zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

1. osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lud odrębnych przepisów,

2. osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed dniem 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami – korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Dworki.

Lokalizacja