• Wydanie nr 27/09/2021 z dnia 27 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kołobrzeg, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 14/09/2021 z dnia 14 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /t. j. Dz. U. z
2020 poz.1990z późn. zm./na tablicy ogłoszeń usytuowanej na budynku
Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, został wywieszony 1 wykaz
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy tj. :

GN.6845.15.12.2021.IX

Kołobrzeg, dnia 31.08.2021 r.

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2020 poz.1990 z późn. zm./ oraz decyzji Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dn. 25.08.2021 r. podaje się do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:

Lp.

Położenie nieru­chomości

Oznaczenie geodezyjne

Nr KW

Powierzch­nia

Opis nierucho­mości

Przeznaczenie

Termin wnoszenia opłaty za dzierżawę

Forma władania

nieru­chomością

Roczny czynsz dzierżawny za określone grunty

(brutto)

Nr dz.

Nr obr.

1.

ul. Ostrobramska
Część działki nr 4/3768
KO1L/00011925/5

70 m2


Teren na okres dzierżawy przeznaczony pod nasadzenia zielone i rekreację.

W MPZP działki oznaczone symbolem

2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Czynsz dzierżawny płatny w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.


Dzierżawa do dnia 31.12.2023 r.Teren pod nasadzenia zielone i rekreację za 1m2 stawka wynosi 1 zł plus podatek VAT 23%Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 02.09.2021 roku do 22.09.2021 roku.

Opracowała: Joanna Starczyk inspektor GN, tel. 94 35 51 565 

Lokalizacja