• Wydanie nr 05/10/2022 z dnia 05 października 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Grądy, Leszno, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 24/11/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

GM.RN.6821.1.64.2021.OW

STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, zostało wywieszone ogłoszenie o zamiarze wszczęcia z dniem 19 listopada 2021r. postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem Gminy Leszno, o wydanie decyzji w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 167/1, obręb 0007 Grądy, gmina Leszno, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego podłączonej do istniejącego słupa. Linia oświetleniowa zostanie wykonana kablem typu YAKXS 4 x 25mm
2, który zostanie ułożony na głębokości około 70cm. Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy Starostwa, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00 oraz na stronach Biuletynu informacji publicznej Starostwa (bip.pwz.pl).

Lokalizacja